Autorský zákon

zo 4. decembra 2003,
o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1

Predmet úpravy

Tento zákon upravuje vzťahy vznikajúce v súvislosti s vytvorením a použitím literárneho a iného umeleckého diela a vedeckého diela, umeleckého výkonu, s výrobou a použitím zvukového záznamu, zvukovo-obrazového záznamu, s vysielaním a použitím rozhlasového vysielania a televízneho vysielania (ďalej len "vysielanie") a v súvislosti so zhotovením a použitím databázy tak, aby boli chránené práva a oprávnené záujmy autora, výkonného umelca, výrobcu zvukového záznamu, výrobcu zvukovo-obrazového záznamu, rozhlasového vysielateľa a televízneho vysielateľa (ďalej len "vysielateľ") a zhotoviteľa databázy. Zákon ďalej upravuje výkon kolektívnej správy práv podľa tohto zákona.

§ 2

Pôsobnosť zákona

(1) Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú na dielo

a)  autora, ktorý je štátnym občanom Slovenskej republiky (ďalej len "občan Slovenskej republiky") alebo má na jej území trvalý pobyt alebo

b)  zverejnené v Slovenskej republike, bez ohľadu na štátne občianstvo alebo trvalý pobyt jeho autora.

(2) Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú aj na dielo chránené v Slovenskej republike podľa medzinárodných zmlúv alebo dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná a ktoré boli vyhlásené spôsobom ustanoveným v osobitnom zákone.

(3) Na dielo výtvarného umenia autora, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky, sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona o práve na odmenu pri ďalšom predaji originálu diela výtvarného umenia, len ak je zaručená vzájomnosť na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná a ktoré boli vyhlásené spôsobom ustanoveným v osobitnom zákone.

(4) Trvanie autorského práva pri diele občana iného štátu nemôže byť dlhšie ako v krajine pôvodu diela.

§ 3

(1) Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú na umelecký výkon výkonného umelca, ktorý

a)   je občanom Slovenskej republiky,

b)   nie je občanom Slovenskej republiky, ak

1. sa umelecký výkon uskutočnil na území Slovenskej republiky,

2. je umelecký výkon obsiahnutý v zvukovom zázname chránenom týmto zákonom alebo

3. umelecký výkon nebol zaznamenaný na zvukový záznam, ale bol verejne prenášaný vysielaním chráneným podľa tohto zákona.

(2) Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú na zvukový záznam a zvukovo-obrazový záznam

a)  výrobcu zvukového záznamu a výrobcu zvukovo-obrazového záznam, ktorý je občanom Slovenskej republiky alebo má na jej území  trvalý pobyt alebo sídlo,

b)  zaznamenaný v Slovenskej republike alebo

c)  zverejnený v Slovenskej republike.

(3) Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú na vysielanie

a)  vysielateľa, ak má trvalý pobyt alebo sídlo na území  Slovenskej republiky alebo

b)  uskutočňované vysielateľom z miesta na území Slovenskej republiky.

§ 4

(1) Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú 

a)  na vydavateľa predtým nezverejneného diela, ktorý je  občanom Slovenskej republiky alebo má na jej území trvalý pobyt alebo sídlo,

b) výkonného umelca, výrobcu zvukového záznamu, výrobcu zvukovo-obrazového záznamu, vysieľateľa a vydavateľa predtým nezverejneného diela, ktorý je chránený podľa medzinárodných zmlúv alebo dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná a ak ich niet, ak je zaručená vzájomnosť,

c) zhotoviteľa databázy, ktorý je občanom Slovenskej republiky alebo má na jej území trvalý pobyt alebo sídlo.

§ 5

Vymedzenie niektorých pojmov

(1) Architektonickým dielom je najvšeobecnejšie architektonické zobrazenie tvorivej myšlienky autora, najmä grafické a plastické zobrazenie architektonického riešenia stavby alebo urbanistického usporiadania územia, ako aj dielo záhradnej, interiérovej a scénickej architektúry a dielo stavebného dizajnu.

(2) Audiovizuálnym dielom je dielo, ktoré je vnímateľné prostredníctvom technického zariadenia ako rad súvisiacich obrazov, či už sprevádzaných zvukom, alebo nie, ak je určené na uvádzanie na verejnosti. Za spoluautorov tohto diela sa považujú najmä hlavný režisér, autor scenára, autor dialógov a autor hudby, ktorá bola vytvorená osobitne pre toto dielo.

(3) Dielom úžitkového umenia je dielo, ktoré je umeleckým výtvorom s úžitkovými funkciami alebo ktoré je začlenené do úžitkového predmetu bez ohľadu na to, či bolo vyrobené ručne, priemyselne alebo iným technologickým postupom.

(4) Databázou je súbor nezávislých diel, údajov alebo iných materiálov systematicky alebo metodicky    usporiadaných  a  jednotlivo   prístupných   elektronickými   alebo   inými    prostriedkami.

Za  databázu  sa  nepovažuje  počítačový  program   použitý  pri  zhotovení  alebo  prevádzke  databázy prístupnej elektronickými prostriedkami.

(5) Fotografickým dielom je záznam svetla alebo iného žiarenia na nosič, na ktorom sa vytvára obraz  bez  ohľadu  na  spôsob,   akým   sa   záznam   urobil;  obraz   z  audiovizuálneho   diela  sa  nepovažuje za fotografické dielo, ale sa považujú  za časť audiovizuálneho diela.

(6) Káblovou retransmisiou diela je súčasný, nezmenený a úplný verejný prenos vysielaného  diela  prostredníctvom káblového alebo mikrovlnného systému,  uskutočňovaný inou osobou, ako je pôvodný vysielateľ.

(7) Nájmom originálu diela alebo jeho rozmnoženiny je dočasné prenechanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny, uskutočnené na získanie priameho alebo nepriameho majetkového  prospechu.

(8) Počítačovým programom je súbor príkazov a inštrukcií použitých priamo alebo nepriamo v počítači. Príkazy a inštrukcie môžu byť napísané alebo vyjadrené v zdrojovom kóde alebo v strojovom kóde. Neoddeliteľnou súčasťou počítačového programu je aj podkladový materiál potrebný na jeho prípravu; ak spĺňa pojmové znaky diela (§ 7 ods. 1) je chránený ako literárne dielo.

(9) Reprografickým alebo iným technickým zariadením je zariadenie, ktoré využíva na zhotovovanie rozmnoženín elektromagnetické žiarenie alebo zhotovuje rozmnoženiny inak. Je to najmä kopírovací prístroj, skener, fax a  pevný disk, ktorý  je  zabudovaný v osobnom počítači.

(10) Satelitom je akékoľvek technické zariadenie, ktoré pracuje v pridelených frekvenčných pásmach, na vysielanie signálov určených na príjem verejnosťou alebo vyhradených na uzatvorenú komunikáciu z jedného miesta na iné miesto. V prípade komunikácie z jedného miesta na iné miesto musia byť podmienky, za akých sa uskutočňuje jednotlivý príjem signálu, porovnateľné s podmienkami, za akých sa uskutočňuje príjem signálov určených verejnosti.

(11) Sprístupňovaním verejnosti je verejný prenos diela  takým spôsobom, aby k nemu mal jednotlivec prístup z miesta a v čase, ktorý si samostatne zvolí.

(12)  Školským dielom je dielo vytvorené žiakom alebo študentom na splnenie školských alebo študijných povinností vyplývajúcich z jeho právneho vzťahu k základnej škole, strednej škole, vysokej škole alebo k záujmovo-vzdelávaciemu zariadeniu (ďalej len "škola").

(13) Umeleckým výkonom je predvedenie, prednes alebo iné tvorivé vykonanie umeleckého diela alebo folklórneho diela spevom, hraním,  recitáciou,  tancom alebo iným spôsobom.

(14) Verejným prenosom je šírenie alebo predvedenie diela akýmikoľvek technickými prostriedkami na šírenie zvukov alebo zvukov a obrazov súčasne, alebo ich vyjadrenie po drôte alebo bezdrôtovo  tak, že toto dielo môžu vnímať osoby na miestach, kde by ich bez tohto prenosu nemohli vnímať; verejný prenos zahŕňa káblovú retransmisiu, vysielanie a sprístupňovanie verejnosti.

(15) Verejným vykonaním je

a) recitácia, hra, tanec alebo akýkoľvek iný spôsob predvedenia literárneho diela, umeleckého diela alebo folklórneho diela výkonným umelcom na verejnosti,

b) predvedenie obrazov zvukovo-obrazového záznamu po sebe za súčasného predvedenia zvukov sprevádzajúcich tieto obrazy; takéto predvedenie zvukovo-obrazového záznamu sa nepovažuje za verejný prenos.

(16) Verejným vystavením je uvedenie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny na verejnosti priamo alebo nepriamo pomocou diapozitívu, televízneho obrazu alebo podobným spôsobom na obrazovke; pri audiovizuálnom diele uvedenie  osobitne vyňatého obrazu bez akejkoľvek následnosti  na verejnosti.

(17) Vyhotovením  rozmnoženiny diela je prenesenie  diela  alebo jeho  časti  na  iný hmotný podklad priamo z originálu diela   alebo  nepriamo z inej rozmnoženiny diela dočasne alebo trvalo, a to akýmkoľvek  spôsobom a  v akejkoľvek  forme; rozmnoženinu  diela  možno  vyhotoviť najmä vo forme tlačenej, fotografickej, zvukovej alebo zvukovo-obrazovej rozmnoženiny, stavbou architektonického diela, alebo vo forme inej trojrozmernej  rozmnoženiny, alebo v  elektronickej forme zahŕňajúcej analógové aj digitálne vyjadrenie.

(18) Výkonným umelcom je spevák, hudobník, herec, tanečník a iná osoba, ktorá spieva, hrá, predvádza, prednáša alebo inak vykonáva literárne dielo, umelecké dielo alebo folklórne dielo.

(19) Vypožičaním originálu diela alebo jeho rozmnoženiny  je dočasné prenechanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny prostredníctvom zariadenia prístupného verejnosti, uskutočnené bez získania priameho alebo nepriameho majetkového prospechu.

(20) Výrobcom  zvukovo-obrazového záznamu  alebo zvukového záznamu  je  fyzická  osoba  alebo právnická osoba, ktorá iniciovala alebo zabezpečila jeho konečné vyhotovenie.

(21) Vysielaním je verejný prenos uskutočňovaný vysielateľom, a to aj v prípade, že ho technicky zabezpečuje iná osoba pod vedením pôvodného vysielateľa a  na jeho zodpovednosť,  vrátane vysielania  pomocou satelitu.

(22) Zamestnaneckým dielom je dielo, ktoré autor vytvoril na splnenie svojich povinností vyplývajúcich mu z pracovnoprávneho vzťahu, služobného vzťahu alebo štátnozamestnaneckého vzťahu  k zamestnávateľovi  alebo z pracovnoprávneho vzťahu medzi družstvom a jeho členom.

(23) Zhotoviteľom databázy je fyzická osoba alebo právnická osoba, na ktorej podnet, účet a zodpovednosť bola databáza vytvorená.

(24) Zvukovo-obrazovým záznamom je záznam zvukov aj obrazov, ktoré sú vnímateľné sluchom aj zrakom bez ohľadu na to, akým spôsobom a na akom nosiči sa tieto zvuky a obrazy zaznamenávajú.

(25) Zvukovým záznamom je len sluchom počuteľný záznam zvukov bez ohľadu na to, akým spôsobom a na akom nosiči sa tieto zvuky zaznamenávajú; za zvukový záznam sa nepovažuje záznam zvuku zaznamenaný spolu s obrazom.

DRUHÁ ČASŤ

AUTORSKÉ PRÁVO

§ 6

Autor

(1) Autorom je fyzická osoba, ktorá dielo vytvorila.

(2) Autorom súborného diela ako celku je fyzická osoba, ktorá  vybrala alebo usporiadala jeho obsah; práva autorov diel takto vybraných alebo usporiadaných  v súbornom diele nie sú dotknuté.

§ 7

 Dielo

(1) Predmetom autorského práva je literárne a iné umelecké dielo a vedecké dielo, ktoré je výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora, najmä

a)  slovesné dielo a počítačový program,

b)  ústne podané, predvedené alebo inak vykonané slovesné dielo, najmä prejav a prednáška,

c)  divadelné dielo, predovšetkým dramatické dielo, hudobnodramatické dielo, pantomimické dielo a

      choreografické dielo, ako aj iné dielo vytvorené  na zverejnenie,

d)  hudobné dielo s textom alebo bez textu,

e)  audiovizuálne dielo, predovšetkým filmové dielo,

f)   maľba, kresba, náčrt, ilustrácia, socha a iné dielo výtvarného umenia,

g)  fotografické dielo,

h)  architektonické dielo, predovšetkým dielo stavebnej architektúry a urbanizmu, dielo záhradnej a

      interiérovej architektúry a dielo stavebného dizajnu,

i)   dielo úžitkového umenia,

j)   kartografické dielo v analógovej alebo v inej forme.1)

(2) Predmetom autorského práva je aj súborné dielo, najmä  zborník, časopis, encyklopédia, antológia, pásmo, výstava alebo iná databáza, ak je súborom nezávislých diel alebo iných prvkov, ktorý je spôsobom výberu alebo usporiadaním obsahu výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora.

(3) Ochrana podľa tohto zákona sa nevzťahuje na

a)  myšlienku, spôsob, systém, metódu, koncept, princíp, objav alebo informáciu, ktorá bola vyjadrená, opísaná, vysvetlená, znázornená alebo zahrnutá do diela,

b)  text právneho predpisu, úradné rozhodnutie, verejná listina, verejne prístupný register, úradný spis, slovenská technická norma, vrátane ich prípravnej dokumentácie a prekladu, denné správy  a prejavy  prednesené pri prerokúvaní vecí  verejných; na súborné vydanie týchto prejavov  a na ich zaradenie do zborníka je potrebný súhlas toho, kto ich predniesol.

______________________________
1) § 2 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii.

§ 8

Dielo spoluautorov

Dielom spoluautorov je dielo, ktoré vzniklo vlastnou tvorivou duševnou činnosťou dvoch alebo viacerých autorov ako dielo jediné, ku ktorému patria práva všetkým autorom spoločne a nerozdielne.

§ 9

Spojené diela

Spojenie dvoch alebo viacerých samostatných diel možno uskutočniť len so súhlasom ich autorov, a to na dohodnutý účel; so spojenými dielami nakladajú autori spoločne. Práva autorov nakladať s dielami, ktoré boli takto spojené, iným spôsobom ako v tomto spojení zostávajú nedotknuté.

§ 10

Spoločné dielo

(1) Spoločným dielom je dielo, ktoré vzniklo spoločnou činnosťou dvoch alebo viacerých autorov, ktorí súhlasili s využitím svojej vlastnej tvorivej duševnej činnosti pri vytvorení diela pod vedením fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá

a)  iniciovala vytvorenie tohto diela a

b)  usmerňovala a zabezpečovala proces vytvorenia diela.

(2) Na spoločné dielo  sa  primerane  použijú  ustanovenia  o zamestnaneckom diele (§ 50); to platí aj vtedy, ak bolo celkom alebo  sčasti  vytvorené  na  základe zmluvy o vytvorení diela (§ 39)  uzatvorenej medzi autorom a fyzickou osobou alebo právnickou osobou podľa  odseku 1.

(3) Audiovizuálne dielo nie je spoločným dielom.

§ 11

Spracovanie a preklad diela

(1) Predmetom autorského práva je aj nové pôvodné dielo, ktoré vzniklo osobitným tvorivým spracovaním iného diela.

(2) Predmetom autorského práva je aj preklad diela do iného jazyka a adaptácia diela.

§ 12

Anonymné a pseudonymné dielo

(1)  Anonymným dielom je dielo zverejnené bez uvedenia mena a priezviska (ďalej len "meno") autora; meno autora sa bez jeho súhlasu nesmie prezradiť.

(2) Pseudonymným dielom je dielo zverejnené pod krycím menom; meno autora sa bez jeho súhlasu nesmie prezradiť.

(3) Dokiaľ sa autor verejne nevyhlási, môže autorské právo na dielo uplatniť ten, kto dielo prvý raz oprávnene vydal, a ak vydané nebolo, kto ho zverejnil. Verejné vyhlásenie netreba, ak je pravé meno autora všeobecne známe.

§ 13

Zverejnenie a vydanie diela

(1) Dielo je zverejnené v ten deň, keď bolo oprávnene prvý raz verejne vykonané, verejne  vystavené, vydané alebo inak uvedené na verejnosti.

(2) Dielo je vydané v deň, keď sa oprávnene začalo s verejným rozširovaním jeho rozmnoženín.

§ 14

Krajina pôvodu diela

(1) Za krajinu pôvodu diela sa považuje

a)  pri nevydanom diele štát, ktorého je autor občanom,

b)  pri vydanom diele štát, v ktorom sa oprávnene uskutočnilo prvé vydanie diela.

(2) Na dielo vydané v inom štáte sa hľadí ako na dielo vydané v Slovenskej republike, ak bolo v Slovenskej republike vydané v lehote 30 dní odo dňa jeho vydania v inom štáte.

§ 15

Vznik autorského práva na dielo

(1) Autorské právo na dielo vzniká okamihom, keď je dielo vyjadrené v podobe vnímateľnej zmyslami bez ohľadu na jeho podobu, obsah, kvalitu, účel alebo formu jeho vyjadrenia.

(2) Autorské právo sa vzťahuje na dokončené dielo, jeho jednotlivé vývojové fázy a časti vrátane názvu diela a mien postáv, ak  spĺňajú pojmové znaky diela a sú ako predmety autorského práva v ňom obsiahnuté.

§ 16

Obsah autorského práva

Autorské právo zahŕňa výhradné osobnostné práva (ďalej len "osobnostné práva") a výhradné majetkové práva (ďalej len "majetkové práva").

§ 17

 Osobnostné práva

(1) Autor má právo

a)  označiť svoje dielo menom  alebo pseudonymom a žiadať, aby sa jeho meno alebo pseudonym uvádzalo na všetkých rozmnoženinách diela  náležitým spôsobom pri  každom použití diela na verejnosti, a to podľa spôsobu použitia,

b)  neoznačiť svoje dielo menom alebo pseudonymom,

c)  rozhodnúť o zverejnení svojho diela,

d)  na  nedotknuteľnosť  svojho  diela,   najmä  na  ochranu  pred akoukoľvek nedovolenou zmenou alebo iným nedovoleným zásahom do svojho diela, ako aj  pred akýmkoľvek hanlivým nakladaním  so svojím dielom, ktoré  by malo za následok narušenie jeho cti a dobrej povesti. Ak to povaha diela alebo spôsob použitia diela nevylučujú, má autor právo na autorský dohľad (autorská korektúra)  nad nakladaním so svojím dielom; v prípade architektonického diela je autorským dohľadom dozor nad zhotovením stavby.

(2) Práv podľa odseku 1 sa autor nemôže vzdať; tieto práva sú neprevoditeľné a smrťou autora zanikajú.

(3) Po smrti autora si nikto nesmie prisvojiť jeho autorstvo k dielu; dielo možno použiť len spôsobom neznižujúcim jeho hodnotu a musí sa uviesť meno autora alebo jeho pseudonym, ak nejde o anonymné dielo. Ochrany sa môže domáhať ktorákoľvek autorovi blízka osoba2), a to aj v prípade, že zanikli majetkové práva k dielu. Tejto ochrany sa takisto môžu domáhať aj autorské zväzy, profesijné komory a príslušná organizácia kolektívnej správy.

_____________________________
2) § 116 Občianskeho zákonníka

§ 18

Majetkové práva

(1) Autor má právo použiť svoje dielo.

(2) Autor má  právo  udeľovať súhlas na každé použitie diela, najmä na

a)  vyhotovenie rozmnoženiny diela,

b)  verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny predajom alebo inou formou prevodu

     vlastníckeho práva,

c)  verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny nájmom alebo vypožičaním,

d)  spracovanie, preklad a adaptáciu diela,

e)  zaradenie diela do súborného diela,

f)   verejné vystavenie diela,

g)  verejné vykonanie diela,

h)  verejný prenos diela.

(3) Udelením súhlasu podľa odseku 2 práva autora podľa odsekov 1 a 2 nezanikajú, autor je len povinný strpieť použitie diela inou osobou v rozsahu udeleného súhlasu.

(4) Iná osoba môže bez súhlasu autora  použiť dielo len v prípadoch ustanovených týmto zákonom.

(5) Práva podľa odsekov 1 a 2 sú neprevoditeľné, autor sa ich nemôže vzdať a nie je možné postihnúť ich výkonom rozhodnutia ani exekúciou vedenou podľa osobitného predpisu; to sa nevzťahuje na pohľadávky vzniknuté z majetkových práv.

(6) Práva podľa odsekov 1 a 2 sú predmetom dedičstva. Ustanovenia tohto zákona o autorovi  sa vzťahujú, ak z  ich povahy nevyplýva iné, aj na jeho dedičov.  Ak spoluautor nemá dedičov, jeho podiel pripadá ostatným spoluautorom.

(7) Ak autor udelí súhlas na verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny nájmom alebo vypožičaním (odsek 2 písm. c)) výrobcovi zvukového záznamu tohto diela alebo výrobcovi zvukovo-obrazového záznamu tohto diela, vzniká mu právo na primeranú odmenu voči osobe, ktorá bude originál diela alebo jeho rozmnoženinu verejne rozširovať nájmom alebo vypožičiavaním; tohto práva sa nemožno vopred vzdať.

(8) Ustanovenie odseku 2 písm. c) sa nevzťahuje na

a) architektonické dielo vyjadrené stavbou  alebo v podobe záhrady, interiéru či scény,

b) dielo úžitkového umenia vyjadrené v úžitkovej podobe.

§ 19

Právo na odmenu pri ďalšom predaji originálu diela výtvarného umenia

(1) Ak sa  originál diela výtvarného umenia, ktorý jeho autor previedol  do vlastníctva inej osoby, ďalej predáva, má autor právo na odmenu, ak predaj uskutočňuje prevádzkovateľ galérie, vykonávateľ dražby (dražobník) alebo iná osoba pri svojom podnikaní (ďalej len "predávajúci"), bez ohľadu na to, či koná na svoj účet alebo na účet vlastníka originálu diela.

(2) Osobou povinnou uhradiť odmenu podľa odseku 1 je predávajúci.

(3) Predávajúci  je povinný uhradiť organizácii kolektívnej správy, ktorej bolo udelené oprávnenie vykonávať kolektívnu správu v rozsahu zahŕňajúcom výber odmien od týchto osôb pri ďalšom predaji originálu diela výtvarného umenia na území Slovenskej republiky odmenu, ktorá je

a)  5 % z predajnej ceny nad         30 000 Sk do      126 000 Sk,

b)  4 % z predajnej ceny nad       126 000 Sk do   2 100 000 Sk,

c)  3 % z predajnej cene nad    2 100 000 Sk do   8 400 000 Sk,

d)  2 % z predajnej cene nad    8 400 000 Sk do 14 700 000 Sk,

e)  0, 5 % z predajnej ceny nad 14 700 000 Sk do 21 000 000 Sk,

f)  0, 25 % z predajnej ceny nad 21 000 000 Sk;

celková odmena však nesmie presiahnuť 525 000 Sk.

(4) Predávajúci, ktorý je povinný uhradiť autorovi odmenu podľa odseku 1, oznámi predaj príslušnej organizácii kolektívnej správy do konca januára nasledujúceho kalendárneho roka po roku, v ktorom sa predaj uskutočnil. Oznamovacia povinnosť sa vzťahuje na špecifikáciu predaných originálov a na informáciu o skutočnej predajnej cene; zahŕňa aj povinnosť umožniť príslušnej organizácii kolektívnej správy nahliadať v nevyhnutnom  rozsahu do účtovných a iných dokladov predávajúceho.

(5) Originálom diela výtvarného umenia je na účely uplatnenia práva podľa odseku 1 najmä maľba, kresba, koláž, tapiséria, rytina, litografia či iná grafika, socha, keramika, sklo, fotografia, ak ich vytvoril sám autor, alebo ich rozmnoženina, ak sa považuje za originál diela.

(6) Za rozmnoženinu na účely podľa odseku 5 sa považuje rozmnoženina vyhotovená v obmedzenom počte autorom alebo s jeho súhlasom; takáto rozmnoženina musí byť riadne očíslovaná a podpísaná alebo inak označená autorom.

(7) Právo na odmenu podľa odseku 1 sa nevzťahuje na architektonické diela a  diela úžitkového umenia.

§ 20

Vzťah autorského práva k vecným právam

(1) Nadobudnutím vlastníckeho  práva  alebo  iného vecného práva k veci, prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené, nie je dotknuté autorské právo, najmä osobnostné právo podľa § 17 ods. 1 písm. d), ak nie je dohodnuté inak alebo ak z tohto zákona nevyplýva inak.

(2) Vlastnícke právo alebo iné vecné právo k veci, prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené, nie je dotknuté autorským právom, ak nie je dohodnuté inak alebo ak z osobitného predpisu alebo z tohto zákona nevyplýva inak; vlastník alebo iný užívateľ veci, prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené, je povinný zdržať sa takého užívania tejto veci, ktorým by použil dielo, ak nie je dohodnuté inak alebo ak  z osobitného predpisu alebo z tohto zákona nevyplýva inak.

(3) Vlastník alebo iný užívateľ veci, prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené, nie je povinný udržiavať a chrániť vec pred zničením, ak nie je dohodnuté inak alebo ak z osobitného predpisu alebo z tohto zákona nevyplýva inak.

(4) Autorské právo k dielu nezaniká zničením veci, prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené.

(5) Autor má právo požadovať od vlastníka veci, prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené, aby mu ju sprístupnil, ak je to nevyhnutné na uplatnenie práva použiť svoje dielo podľa tohto zákona. Uplatnenie tohto práva nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami vlastníka veci; vlastník veci nie je povinný vydať autorovi takúto vec, je však povinný na žiadosť a náklady autora vyhotoviť fotografiu alebo inú rozmnoženinu diela a odovzdať ju autorovi.

(6) Vlastník alebo iný používateľ stavby, ktorá je vyjadrením architektonického diela, môže vykonávať na stavbe bez súhlasu autora len také stavebné úpravy a udržiavacie práce, ktoré sú nevyhnutné na jej udržanie v dobrom stave a na zachovanie funkčného využívania a  ktoré neznižujú hodnotu architektonického diela a nezasahujú do autorských práv.

§ 21

Trvanie majetkových práv

(1) Majetkové práva trvajú, ak nie je v tomto zákone ustanovené inak, počas autorovho života a 70 rokov  po jeho smrti.

(2) Pri diele spoluautorov  a pri spojenom diele, ktoré bolo vytvorené na účel použitia v takomto spojení, majetkové práva trvajú počas života posledného z autorov a 70 rokov po jeho smrti.

(3) Pri  spoločnom  diele  majetkové práva trvajú  70  rokov po jeho  zverejnení.  Ak  bolo dielo označené  menami  autorov, ktorí  dielo vytvorili, majetkové práva trvajú  počas života posledného z autorov  a 70 rokov po jeho smrti.

(4) Pri audiovizuálnom diele majetkové práva trvajú počas života hlavného režiséra, autora scenára, autora dialógov, a autora hudby, ktorá bola osobitne vytvorená pre toto dielo a 70 rokov po smrti posledného z nich; ustanovenia odsekov 2 a 3 sa nepoužijú.

(5) Pri diele zverejnenom pod pseudonymom alebo pri anonymnom diele majetkové práva trvajú 70  rokov po jeho zverejnení. Ak nie sú pochybnosti  o totožnosti autora alebo ak sa autor takéhoto diela stane verejne známym počas lehoty podľa prvej vety, na trvanie majetkových práv sa vzťahuje odsek 1, a ak ide o dielo spoluautorov, odsek 2.

(6) Ak je pre trvanie majetkových práv k dielu vydanému vo zväzkoch, po častiach,  pokračovaniach alebo epizódach rozhodujúce jeho zverejnenie, trvajú  majetkové práva ku každému takémuto zväzku, časti, pokračovaniu alebo epizóde osobitne.

(7) Ak dielo, pri ktorom sa počítanie trvania majetkových práv neviaže na smrť autora alebo autorov, nebolo zverejnené počas 70 rokov po jeho vytvorení, majetkové práva uplynutím tejto lehoty zanikajú.

§ 22

Trvanie majetkových práv  sa počíta od prvého dňa roka, nasledujúceho po skutočnosti rozhodujúcej pre toto trvanie.

§ 23

Verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny po prvom predaji

(1)  Právo autora udeľovať súhlas na verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny podľa § 18 ods. 2  písm.  b) zaniká pre územie Slovenskej republiky prvým oprávneným predajom alebo iným prevodom vlastníckeho práva k originálu diela alebo k jeho rozmnoženine na území Slovenskej republiky, a to pre originál diela a všetky jeho rozmnoženiny, ktoré boli predmetom tohto predaja alebo iného prevodu vlastníckeho práva.

(2) Ak ide o architektonické dielo vyjadrené stavbou a dielo úžitkového umenia vyjadrené v úžitkovej podobe, za prvý oprávnený predaj podľa odseku 1 sa považuje oprávnené zhotovenie stavby alebo úžitkovej podoby diela úžitkového umenia.

Obmedzenia majetkových práv

§ 24

Vyhotovenie rozmnoženiny  zverejneného diela

(1) Rozmnoženinu zverejneného diela môže fyzická osoba vyhotoviť bez súhlasu autora pre svoju osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo ani nepriamo obchodný; za takéto použitie  nevzniká  povinnosť uhradiť autorovi odmenu.

(2) Rozmnoženinu zverejneného  diela prenesením tohto diela na papier alebo na podobný podklad prostredníctvom reprografického alebo iného technického zariadenia môže fyzická osoba alebo právnická osoba vyhotoviť bez súhlasu autora; túto rozmnoženinu možno verejne rozširovať predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva. Za tieto použitia nevzniká povinnosť uhradiť  autorovi odmenu.

(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na

a) architektonické dielo vo forme projektovej dokumentácie stavby alebo konštrukcie stavby,
b) celé literárne dielo ani jeho podstatnú časť,
c) celé kartografické dielo  ani   jeho podstatnú časť,
d) hudobné dielo zaznamenané v písomnej podobe,
e) počítačový program, ak nie je ustanovené inak,
f) databázu v elektronickej forme.

(4) Autor diela, ktorého rozmnoženinu možno vyhotoviť podľa odseku 1, má právo na náhradu odmeny.

(5) Autor diela, ktorého rozmnoženinu možno vyhotoviť a verejne rozširovať podľa odseku 2, má právo na náhradu odmeny.

(6) Náhradu  odmeny podľa odsekov 4 a 5 uhradí prostredníctvom organizácie kolektívnej správy

a) výrobca alebo dovozca nenahratých nosičov záznamu (ďalej len "nosič"), ktoré sa zvyčajne používajú na rozmnožovanie podľa odseku 1, a to 6 % z predajnej ceny alebo z dovoznej ceny nosiča,

b)  výrobca alebo dovozca prístrojov na vyhotovovanie rozmnoženín zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov (ďalej len "prístroj"), a to 3 % z predajnej ceny alebo z dovoznej ceny takýchto prístrojov,

c) výrobca alebo dovozca reprografických alebo iných technických zariadení na vyhotovovanie rozmnoženín diela (ďalej len "zariadenie"), a to 3 % z predajnej ceny alebo z dovoznej ceny  takýchto zariadení; ak je zariadenie súčasťou veci, náhrada odmeny sa uhrádza z pomernej časti predajnej ceny alebo dovoznej ceny tejto veci,

d) výrobca alebo dovozca osobných počítačov, a to 0,5 % z predajnej ceny alebo dovoznej ceny pevného disku zabudovaného v osobnom počítači,

e)  právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá poskytuje rozmnožovacie služby za odplatu, a to 3 % z celkových príjmov za tieto služby,

f)  predajca nosičov, prístrojov alebo zariadení namiesto osôb povinných podľa písmen a) až c), ak na písomnú výzvu príslušnej organizácie kolektívnej správy neoznámi údaje potrebné na určenie dovozcu alebo výrobcu, a to podľa písmen a) až c).

(7) Náhrada odmeny sa neuhrádza v prípade vývozu nosičov, prístrojov a zariadení podľa odseku 6 písm. a) až c) na  účely ich ďalšieho predaja; náhrada odmeny sa neuhrádza ani za nosič, prístroj a zariadenie určené pre osobnú potrebu dovozcu.

(8) Osoby podľa odseku 6 sú povinné uhrádzať určenú náhradu odmeny pri prvom predaji alebo pri dovoze štvrťročne príslušnej organizácii kolektívnej správy, a to najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca.

(9) Osoby podľa odseku 6 sú povinné predložiť príslušnej organizácii kolektívnej správy informácie o druhu a počte dovezených nosičov, prístrojov a zariadení, ako aj informácie o ich predajnej cene, dovoznej cene  alebo údaje o celkových príjmoch za rozmnožovacie služby. V prípade nesplnenia  tejto povinnosti ani v dodatočnej lehote určenej príslušnou organizáciou kolektívnej správy, sa sadzba náhrady odmeny zvyšuje na dvojnásobok.

(10) Ustanoveniami 1 a 2 nie sú dotknuté ustanovenia tohto zákona o ochrane opatrení na zabránenie neoprávnenému vyhotoveniu rozmnoženiny diela, ako aj inému neoprávnenému konaniu (§ 59 až 61).

§ 25

Citácia diela

Bez súhlasu autora možno použiť krátku časť zverejneného diela vo forme citácie v inom diele len na účel  recenzie alebo kritiky tohto zverejneného diela alebo na vyučovacie účely, vedeckovýskumné účely alebo umelecké účely. Takéto použitie musí byť v súlade so zvyklosťami a jeho rozsah  nesmie presiahnuť rámec odôvodnený účelom citácie. Pri citácii sa musí uviesť meno autora, alebo jeho pseudonym, ak nejde o anonymné dielo, alebo meno osoby, pod ktorej menom sa dielo uvádza na verejnosti, ako aj názov diela a prameň. Za takéto použitie nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.

§ 26

Propagácia výstavy umeleckých diel alebo dražby umeleckých diel

(1) Na propagáciu výstavy umeleckých diel alebo dražby umeleckých diel možno bez  súhlasu autora použiť dielo vyhotovením jeho rozmnoženiny, jej verejným rozširovaním predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva alebo verejným prenosom, a to v rozsahu potrebnom na takúto propagáciu. Na tieto použitia sa primerane vzťahuje § 25 tretia veta.

(2) Za použitie diela podľa odseku 1 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.

§ 27

Použitie diela umiestneného na verejnom priestranstve

(1) Bez súhlasu autora možno dielo trvalo umiestnené na verejnom priestranstve vyjadriť kresbou, maľbou, grafikou, reliéfnym obrázkom či reliéfnym modelom alebo ho zaznamenať fotografiou či filmom; takto vyjadrené alebo zaznamenané dielo možno bez súhlasu autora  diela trvalo umiestneného na verejnom priestranstve použiť vyhotovením jeho rozmnoženiny, jej verejným rozširovaním predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva alebo verejným prenosom. Na tieto použitia sa primerane vzťahuje § 25 tretia veta.

(2) Za použitie diela  podľa odseku 1 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.

§ 28

Použitie diela na vyučovacie účely

(1) Súhlas autora sa nevyžaduje na vyhotovenie rozmnoženiny krátkej časti zverejneného diela, jej verejné rozširovanie inou formou prevodu vlastníckeho práva ako predajom alebo verejný prenos krátkej časti zverejneného diela, ak takéto použitie nepresahuje rámec odôvodnený vyučovacími účelmi v škole a neuskutočňuje sa na získanie priameho alebo nepriameho majetkového prospechu.

(2) Súhlas autora sa nevyžaduje na vyhotovenie rozmnoženiny krátkej časti zverejneného diela, zverejneného krátkeho diela alebo zverejneného diela výtvarného umenia jeho prenesením  na papier alebo na podobný podklad prostredníctvom reprografického zariadenia, jej verejné rozširovanie inou formou prevodu vlastníckeho práva ako predajom, ak takéto použitie nepresahuje rámec odôvodnený vyučovacími účelmi v škole a neuskutočňuje sa na získanie priameho alebo nepriameho majetkového prospechu.

(3) Na použitie podľa odsekov 1 a 2 sa primerane vzťahuje § 25 tretia veta.

(4) Za použitie  podľa odsekov 1 a 2 nevzniká povinnosť uhradiť  autorovi odmenu.

§ 29

Použitie diela pre potreby zdravotne postihnutých

(1) Súhlas autora sa nevyžaduje na vyhotovenie rozmnoženiny zverejneného diela, jej verejné rozširovanie inou formou prevodu vlastníckeho práva ako predajom, jej verejné rozširovanie  vypožičaním alebo verejný prenos, ak sa takéto použitie uskutočňuje výhradne pre potreby zdravotne postihnutých v rozsahu odôvodnenom ich zdravotným postihnutím a neuskutočňuje sa na získanie priameho alebo nepriameho majetkového prospechu.

(2) Na použitie podľa odseku 1 sa primerane vzťahuje § 25 tretia veta.

(3) Za použitie diela  podľa odseku 1 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.

§ 30

Použitie diela v rámci občianskych a náboženských obradov, v rámci školských predstavení a použitie školského diela

(1) Súhlas autora sa nevyžaduje na použitie

a)  diela pri bezplatných občianskych obradoch  alebo bezplatných náboženských obradoch,

b)  pri bezplatných školských predstaveniach, v ktorých účinkujú výhradne žiaci, študenti alebo

     učitelia školy,

c)   školského diela pri bezplatnom plnení úloh patriacich do predmetu činnosti školy.

(2) Na použitie podľa odseku 1 sa primerane vzťahuje § 25 tretia veta.

(3) Za použitie diela podľa odseku 1 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.

§ 31

Použitie diela knižnicou alebo archívom

(1) Knižnica3) alebo archív4) môže bez súhlasu autora vyhotoviť rozmnoženinu

a)  diela z vlastných fondov, ak účelom vyhotovenia rozmnoženiny je uspokojenie požiadavky fyzickej osoby,

     ktorá ju použije na vzdelávacie účely alebo  vedeckovýskumné účely výhradne v priestoroch knižnice alebo archívu,

b)  akéhokoľvek diela z vlastných fondov, ak účelom vyhotovenia  rozmnoženiny je  nahradenie, archivovanie alebo

     zabezpečenie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny pre prípad straty, zničenia alebo poškodenia alebo

     ak ide o stálu zbierku.

(2) Za použitie diela podľa odseku 1 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.

(3) Ustanoveniami odsekov 1 a 2 nie sú dotknuté ustanovenia tohto zákona o ochrane opatrení na zabránenie neoprávnenému vyhotoveniu rozmnoženiny diela, ako aj inému neoprávnenému konaniu (§ 59 až 61).

__________________________
3) § 3 ods. 1 a § 4 zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej.
4) § 4  zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.

§ 32

Dočasné alebo náhodné vyhotovenie rozmnoženiny diela

(1)  Súhlas autora sa nevyžaduje na vyhotovenie rozmnoženiny diela, ktoré je dočasné alebo náhodné a je neoddeliteľnou a podstatnou časťou technologického postupu, ak jeho jediným účelom je oprávnené použitie diela alebo uskutočnenie prenosu diela v komunikačnej sieti medzi tretími osobami sprostredkovateľom, ak nemá samostatnú majetkovú hodnotu.

(2) Za použitie diela podľa odseku 1 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.

§ 33

Použitie diela na informačné účely

(1) Súhlas autora sa nevyžaduje na

a)  vyhotovenie rozmnoženiny diela zverejneného v novinách alebo v inom informačnom prostriedku najmä o aktuálnych ekonomických, politických alebo náboženských udalostiach alebo otázkach a na verejný prenos s takýmto obsahom; to neplatí, ak si autor v jednotlivých prípadoch vyhradil právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a verejný prenos tohto diela,

b)  vyhotovenie rozmnoženiny a verejný prenos krátkej časti diela vnímateľného pri aktuálnych udalostiach, ktoré sú predmetom spravodajstva,

c)   vyhotovenie rozmnoženiny a verejný prenos prednášky, príhovoru alebo iného diela podobnej povahy predneseného na verejnosti,

d)  verejné  rozširovanie rozmnoženiny vyhotovenej podľa písmena a) až c) predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva, ak si autor diela takéto právo nevyhradil.

(2) Na použitie podľa odseku 1 sa primerane vzťahuje § 25 tretia veta.

(3) Za použitie diela podľa odseku 1 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.

§ 34

Použitie súborného diela

(1) Súborné dielo môže bez súhlasu autora tohto diela použiť oprávnený užívateľ jeho rozmnoženiny na účely prístupu k jeho obsahu a na riadne využitie jeho obsahu

a) vyhotovením rozmnoženiny,

b) spracovaním, prekladom, adaptáciou alebo jeho inou zmenou,

c)  verejným rozširovaním originálu tohto diela alebo jeho rozmnoženiny predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva,

d) verejným prenosom,

e) verejným vystavením,

f) verejným vykonaním.

(2) Oprávnený užívateľ rozmnoženiny súborného diela môže bez súhlasu autora tohto diela použiť  spôsobmi podľa odseku 1 písm. a), c) až f) aj dielo vytvorené spracovaním, prekladom, adaptáciou alebo inou zmenou tohto súborného diela, ak sa takéto použitie uskutočňuje v rozsahu odôvodnenom účelmi podľa odseku 1 a neuskutočňuje sa na získanie priameho alebo nepriameho majetkového prospechu.

(3) Za použitie diela podľa odsekov 1 a 2 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.

§ 35

Rozmnožovanie a úprava počítačového programu

(1) Oprávnený užívateľ rozmnoženiny počítačového programu môže bez súhlasu autora vyhotoviť rozmnoženinu tejto rozmnoženiny počítačového programu alebo vykonať na nej úpravu, alebo preklad, ak je takáto rozmnoženina, úprava alebo preklad  nevyhnutný na

a)  prepojenie počítačového programu s počítačom na účel a v rozsahu, na ktorý bol nadobudnutý,  vrátane opráv chýb v počítačovom programe,

b)  nahradenie oprávnene nadobudnutej rozmnoženiny počítačového programu (záložná rozmnoženina).

(2) Oprávnený užívateľ rozmnoženiny počítačového programu môže bez súhlasu autora preskúmať,  preštudovať alebo preskúšať funkčnosť počítačového programu s cieľom určiť myšlienky alebo princípy, ktoré sú základom akékoľvek časti programu, a to počas nahrávania, zobrazovania, vysielania, overovania funkčnosti a ukladania programu do pamäte, na ktoré bol oprávnený.

(3) Ak sa ďalšie použitie rozmnoženiny počítačového programu podľa odseku 1 stane neoprávneným, každá takáto rozmnoženina, úprava alebo preklad sa musí znehodnotiť.

(4) Právo podľa odseku 1 písm. b) a odseku 2 nemožno zmluvne vylúčiť.

(5) V prípadoch podľa odsekov 1 a 2 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.

§ 36

Spätný preklad počítačového programu zo strojového kódu do zdrojového jazyka počítačového programu

(1) Súhlas autora  sa nevyžaduje na vyhotovenie rozmnoženiny kódu počítačového programu alebo prekladu jeho formy, ak je to nevyhnutné na získanie informácie potrebnej na dosiahnutie vzájomnej súčinnosti nezávisle vytvorených počítačových programov s inými počítačovými programami, ak

a)  túto činnosť vykonáva oprávnený užívateľ rozmnoženiny počítačového programu,

b)  informácia nevyhnutná na dosiahnutie vzájomnej súčinnosti nebola predtým bežne dostupná osobám oprávneným na rozmnožovanie alebo preklad,

c)  sa tieto činnosti dotýkajú iba časti počítačového programu a sú nevyhnutné na dosiahnutie vzájomnej súčinnosti  nezávisle vytvorených počítačových programov.

(2) Informáciu získanú podľa odseku 1 nemožno použiť na

a)  dosiahnutie iného cieľa, ako je dosiahnutie vzájomnej súčinnosti nezávisle vytvorených počítačových programov,

b)  poskytnutie iným osobám okrem takého použitia, ktoré je nevyhnutné na zabezpečenie

     vzájomnej súčinnosti nezávisle vytvorených počítačových programov,

c)  zabezpečenie vývoja, výroby alebo na obchodovanie s počítačovým programom, ktorý je podobný

     vo svojom vyjadrení,

d)  činnosť, ktorou by sa porušilo právo autora.

(3) Súhlas autora na činnosti podľa odseku 1 sa vyžaduje na vyhotovenie rozmnoženín počítačových programov, ak by takéto vyhotovenie rozmnoženín bolo v rozpore s riadnym využívaním počítačového programu alebo by bezdôvodne zasahovalo do právom chránených záujmov autora počítačového programu.

(4) Vyhotovenie rozmnoženiny strojového kódu počítačového programu alebo preklad jeho formy nemožno zmluvne vylúčiť.

(5)  V prípadoch podľa odseku 1 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.

§ 37

Verejné vystavenie diela

(1) Súhlas autora na priame verejné vystavenie5) originálu diela alebo jeho rozmnoženiny sa nevyžaduje, ak

a)  ide o verejné vystavenie originálu diela, ktoré bolo predané alebo ku ktorému vlastníctvo bolo prevedené iným spôsobom na fyzickú osobu alebo právnickú osobu, o ktorej autor vedel,  že  takáto  činnosť  je  časťou  jej obvyklých  aktivít,

b)  verejné vystavenie nie je v rozpore s riadnym využívaním originálu diela  alebo jeho rozmnoženiny a nezasahuje iným spôsobom do práv autora.

(2) V prípadoch podľa odseku 1 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.

________________________
5) § 1 ods. 2 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach.

§ 38

Obmedzenia majetkových práv autora sú dovolené len v osobitných prípadoch ustanovených v § 24 až 37; nakladanie s dielom podľa týchto ustanovení nesmie byť v rozpore s bežným využitím diela a nesmie neodôvodnene zasahovať do právom chránených záujmov autora.

Autorské  zmluvy

§ 39

Zmluva o vytvorení diela

(1) Zmluvou o  vytvorení diela sa autor zaväzuje  vytvoriť pre objednávateľa dielo.

(2) V zmluve o vytvorení diela môže autor s objednávateľom dohodnúť odmenu za vytvorenie diela.

(3) Autor je povinný vytvoriť dielo osobne.

(4) Ak má dielo nedostatky môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy; ak sú nedostatky odstrániteľné, objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť len vtedy, ak ich autor neodstráni v primeranej lehote, ktorú mu objednávateľ poskytol na tento účel.

(5) Odovzdaním veci, prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené, prechádza vlastnícke právo k nej na objednávateľa, ak nie je dohodnuté inak.

(6) Zmluvou o vytvorení diela ani odovzdaním veci, prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené, nenadobudne objednávateľ  právo použiť toto dielo, ak nie je uvedené inak, len ak súčasne so zmluvou o vytvorení diela alebo po tomto momente uzatvorí s autorom licenčnú zmluvu.

(7) Na zmluvu o vytvorení diela sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu.6)

__________________________
6) § 631 až 643 Občianskeho zákonníka.

Licenčná zmluva

§ 40

Základné ustanovenia

(1) Licenčnou zmluvou udeľuje autor nadobúdateľovi súhlas na použitie diela (ďalej len "licencia"). Licenčná zmluva musí obsahovať spôsob použitia diela, rozsah licencie a čas, na ktorý autor licenciu udeľuje, alebo spôsob jeho určenia a musí obsahovať odmenu alebo spôsob jej určenia, ak sa autor s nadobúdateľom nedohodol na bezodplatnom poskytnutí licencie.

(2) Licenčná zmluva musí mať písomnú formu, inak je neplatná.

(3) Ak majetkové práva autora vykonáva iná osoba (§ 50), na udelenie licencie sa primerane použijú ustanovenia o licenčnej zmluve.

§ 41

Spôsob použitia diela

(1) V licenčnej zmluve autor s nadobúdateľom dohodne, na aký spôsob použitia diela alebo jednotlivé spôsoby použitia diela (§18 ods. 2) udeľuje autor licenciu.

(2) Autor nemôže udeliť nadobúdateľovi licenciu na spôsob použitia diela, ktorý nie je v čase uzavretia licenčnej zmluvy známy.

§ 42

Rozsah licencie

(1) Autor s nadobúdateľom môže v licenčnej zmluve dohodnúť, že udeľuje licenciu v neobmedzenom rozsahu.

(2) Ak autor s nadobúdateľom dohodol, že licenciu udeľuje v obmedzenom rozsahu, musí licenčná zmluva obsahovať územné alebo vecné vymedzenie rozsahu licencie.

§ 43

Výhradná licencia a nevýhradná licencia

(1) Autor môže nadobúdateľovi udeliť výhradnú licenciu alebo nevýhradnú licenciu. Ak nie je v zmluve dohodnuté, že autor udelil výhradnú licenciu, platí, že udelil nevýhradnú licenciu.

(2) Ak autor udelil výhradnú licenciu, nesmie udeliť tretej osobe licenciu na spôsob použitia diela udelený výhradnou licenciou a  je povinný, ak nie je v zmluve dohodnuté inak, sám sa zdržať použitia diela spôsobom, na ktorý udelil výhradnú licenciu.

(3) Ak autor udelil nevýhradnú licenciu, nie je dotknuté právo autora použiť dielo spôsobom, na ktorý nevýhradnú licenciu udelil, a takisto nie je dotknuté právo autora udeliť licenciu tretej osobe.

(4) Nevýhradná licencia, ktorú nadobúdateľ získal pred udelením výhradnej licencie tretej osobe, zostáva zachovaná, ak autor s nadobúdateľom takejto nevýhradnej licencie nedohodol inak.

(5) Zmluva,  ktorou  autor  udelí  tretej  osobe  licenciu  na  spôsob použitia diela udelený  výhradnou licenciou, je neplatná, ak nadobúdateľ výhradnej licencie na uzavretie takejto zmluvy neudelil predchádzajúci písomný súhlas.

§ 44

Nakladanie s licenciou

(1) Nadobúdateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie diela v rozsahu udelenej licencie (ďalej len "sublicencia") len so súhlasom autora; ustanovenia § 40 až 43 sa použijú primerane. Súhlas na udelenie sublicencie môže autor udeliť pri uzatvorení licenčnej zmluvy alebo neskôr.

(2) Nadobúdateľ môže licenciu zmluvou postúpiť len s predchádzajúcim písomným súhlasom autora; o postúpení licencie a o osobe postupníka je povinný informovať autora bez zbytočného odkladu. Ak nie je dohodnuté inak, súhlas autora sa nevyžaduje na predaj  podniku, ktorého súčasťou je licencia; to isté platí pre samostatnú organizačnú zložku podniku, ktorej súčasťou je licencia.

§ 45

Odmena

(1) Ak je odmena dohodnutá v závislosti od výnosov z využitia licencie, nadobúdateľ je  povinný umožniť autorovi kontrolu svojej účtovnej evidencie alebo inej dokumentácie potrebnej na zistenie odmeny. Ak v takomto prípade nadobúdateľ poskytne autorovi informácie označené nadobúdateľom ako dôverné, nesmie autor tieto informácie prezradiť tretej osobe, ani ich použiť pre svoje potreby v rozpore s účelom, na ktorý mu boli poskytnuté.

(2) Nadobúdateľ je povinný predkladať autorovi pravidelné vyúčtovanie odmeny podľa odseku 1 v dohodnutých časových intervaloch; ak nie je ustanovené inak, nadobúdateľ je povinný poskytovať autorovi pravidelné vyúčtovanie odmeny aspoň raz za rok.

§ 46

Prechod licencie a zánik licencie

(1) Zánikom právnickej osoby, ktorej bola udelená licencia, prechádzajú práva a povinnosti z licenčnej zmluvy na jej právneho nástupcu; licenčná zmluva  môže takýto prechod práv a povinností na právneho nástupcu vylúčiť.

(2) Smrťou fyzickej osoby, ktorej bola udelená licencia, prechádzajú práva a povinnosti z licenčnej zmluvy na dedičov; zmluva môže takýto prechod práv a povinností na dedičov vylúčiť.

(3) Ak niet právneho nástupcu  podľa odseku 1 alebo dedičov podľa odseku 2 licencia zaniká.

§ 47

Osobitné ustanovenia o licenčnej zmluve na vydanie diela

(1) Zmluva, ktorou autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu na vyhotovenie  rozmnoženín slovesného diela, dramatického diela, hudobnodramatického diela, hudobného diela, výtvarného diela, fotografického diela alebo kartografického diela v tlačenej alebo fotografickej forme a na verejné rozširovanie týchto  rozmnoženín, je licenčnou zmluvou na vydanie diela.

(2) Ak licenčná zmluva neustanovuje inak, predpokladá sa, že ide o výhradnú licenciu; to neplatí          na vydanie diela obsiahnutého v periodickej publikácii.

(3) Ak licenčná zmluva neustanovuje inak, autor je oprávnený pred vydaním diela v primeranej lehote   poskytnutej    nadobúdateľom  uskutočniť drobné    zmeny diela, ak u nadobúdateľa  nevyvolajú potrebu vynaloženia neprimeraných nákladov alebo, ak sa nimi nezmení povaha diela (autorská korektúra).

(4) Autor môže od zmluvy odstúpiť a žiadať vydanie originálu diela (veci), ak mu nadobúdateľ neumožní vykonať autorskú korektúru jeho diela alebo ak by dielo použil spôsobom znižujúcim jeho hodnotu; ak vlastnícke právo k originálu diela prešlo na nadobúdateľa,  vydaním originálu diela  autorovi prechádza na autora aj vlastnícke právo k nemu.

§ 48

Osobitné ustanovenia o hromadnej licenčnej zmluve

(1) Organizácia kolektívnej správy môže s nadobúdateľom uzatvoriť aj hromadnú licenčnú zmluvu. Hromadnou licenčnou zmluvou udeľuje táto organizácia nadobúdateľovi súhlas na použitie všetkých diel alebo niektorých diel, ku ktorým spravuje práva, dohodnutým spôsobom alebo spôsobmi, v dohodnutom rozsahu na dohodnutý čas a nadobúdateľ sa zaväzuje, ak nie je dohodnuté inak, uhradiť odmenu.

(2) Hromadná licenčná zmluva musí mať písomnú formu, inak je neplatná.

(3) Ustanovenia o licenčnej zmluve sa použijú primerane, ak nie je v tomto zákone ustanovené inak.

(4) V hromadnej licenčnej zmluve nie je možné dohodnúť obmedzenia, ktoré presahujú rámec ochrany ustanovenej týmto zákonom.

§ 49

Osobitné ustanovenia o kolektívnej licenčnej zmluve

(1) Organizácia kolektívnej správy môže uzatvoriť kolektívnu licenčnú zmluvu s právnickou osobou, ktorá združuje používateľov diel. Kolektívnou licenčnou zmluvou táto organizácia udeľuje súhlas na použitie všetkých diel alebo niektorých diel, ku ktorým spravuje práva, dohodnutým spôsobom alebo spôsobmi v dohodnutom rozsahu na dohodnutý čas a  za dohodnutú odmenu.

(2) Z kolektívnej licenčnej zmluvy vznikajú práva a povinnosti priamo jednotlivému členovi právnickej osoby združujúcej používateľov diel od okamihu, keď s ňou prejaví súhlas. Ustanovenia osobitného predpisu sa použijú primerane.7)

(3) Kolektívna licenčná zmluva musí mať písomnú formu, inak je neplatná.

(4) Ustanovenia o licenčnej zmluve sa použijú primerane, ak nie je v tomto zákone ustanovené inak.

__________________________
7) § 50 Občianskeho zákonníka.

Osobitné ustanovenia o niektorých dielach

§ 50

 Zamestnanecké dielo

(1) Majetkové práva autora k zamestnaneckému dielu vykonáva vo svojom mene a na svoj účet  zamestnávateľ, ak nie je dohodnuté inak. Zamestnávateľ  môže  právo výkonu majetkových  práv autora

postúpiť tretej osobe len so súhlasom autora; to neplatí, ak ide o predaj podniku alebo samostatnej organizačnej zložky podniku.

(2) Smrťou zamestnávateľa alebo zánikom zamestnávateľa oprávneného vykonávať majetkové práva autora k zamestnaneckému dielu, ktorý nemá právneho nástupcu, právo výkonu majetkových práv zamestnávateľa zaniká a majetkové práva k zamestnaneckému dielu vykonáva autor.

(3) Ak zamestnávateľ vykonáva majetkové práva autora k zamestnaneckému dielu, platí, že autor udelil súhlas  na  zverejnenie  tohto  diela, ako  aj  na  to, aby  zamestnávateľ  toto  dielo  uvádzal na verejnosti pod svojím menom, ak nie je dohodnuté inak; osobnostné práva autora k zamestnaneckému dielu inak nie sú dotknuté.

(4) Počas výkonu majetkových práv autora k zamestnaneckému dielu zamestnávateľom je autor povinný zdržať sa výkonu majetkových práv k tomuto dielu.

(5) Počítačový program, súborné dielo alebo    kartografické  dielo,  ktoré  nie  je  spoločným  dielom

(§ 10), sa považuje za zamestnanecké dielo aj vtedy, ak bolo celkom alebo sčasti vytvorené na základe zmluvy o vytvorení diela (§ 39); v tomto prípade sa objednávateľ považuje za zamestnávateľa. Odstúpením od zmluvy o vytvorení diela zaniká aj právo vykonávať majetkové práva autora.

(6) Skončením pracovnoprávneho vzťahu, služobného vzťahu, štátnozamestnaneckého  vzťahu alebo pracovnoprávneho vzťahu medzi družstvom a jeho členom zostávajú práva a povinnosti podľa odsekov 1 až 4 nedotknuté.

§ 51

Školské dielo

(1) Škola môže uzatvoriť s autorom licenčnú zmluvu o použití školského diela za zvyčajných podmienok; ak autor bez závažného dôvodu odmieta licenčnú zmluvu uzatvoriť, môže sa škola domáhať, aby obsah tejto zmluvy určil súd. 8) Ustanovenie § 30 ods. 1 písm. c) zostáva tým nedotknuté.

(2) Ak nie je dohodnuté inak, môže autor školského diela použiť svoje dielo alebo poskytnúť licenciu inému, ak to nie je v rozpore s oprávnenými záujmami školy.

(3) Škola môže požadovať, aby jej autor školského diela zo získanej odmeny súvisiacej s použitím diela alebo poskytnutím licencie podľa odseku 2 primerane prispel na úhradu nákladov vynaložených na vytvorenie diela, a to podľa okolností až do ich skutočnej výšky; pritom sa prihliada na odmenu získanú školou v súvislosti s použitím školského diela podľa odseku 1.

_____________________________
8) § 161 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku.

§ 52

Práva k predtým nezverejnenému dielu

(1) Osobe, ktorá  po uplynutí  trvania  majetkových  práv vydá  predtým nezverejnené dielo, vzniknú týmto vydaním majetkové práva k tomuto dielu v rozsahu, aký by mal autor diela, ak by jeho práva ešte trvali.

(2) Právo podľa odseku 1 trvá 25 rokov od zverejnenia diela. Ustanovenie § 22 platí v tomto prípade rovnako.

§ 53

Voľné dielo

(1) Ak autor nemá dedičov alebo ak dedičia odmietnu dedičstvo prijať, dielo sa stane voľným okrem prípadu podľa §18 ods. 6 tretia veta, a to aj pred uplynutím lehoty podľa § 21.

(2) Ak je dielo voľné,  používateľ nie je povinný získať súhlas na použitie diela, ani uhradiť odmenu.

§ 54

Predpoklad autorstva

Fyzická osoba, ktorej meno je uvedené na diele zvyčajným spôsobom ako meno autora, sa považuje za autora diela, ak nie je preukázané niečo iné. Toto ustanovenie sa použije aj vtedy, keď je dielo označené pseudonymom, ak nie sú nijaké  pochybnosti o totožnosti autora.

§ 55

Medzinárodná registrácia audiovizuálneho diela

Vyhlásenie o diele, ktoré je uvedené v medzinárodnom registri audiovizuálnych diel,9) sa považuje za pravdivé do času, kým sa nepreukáže niečo iné, s výnimkou, ak

a)  vyhlásenie nemôže byť platné podľa tohto zákona,

b)  vyhlásenie je v rozpore s iným vyhlásením zahrnutým do medzinárodného registra.

___________________________
9) Čl. 3 Dohovoru o medzinárodnom zápise audiovizuálnych diel (oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 365/1992 Zb.).

Ochrana autorského práva

§ 56

(1) Autor, do ktorého práva bolo neoprávnene zasiahnuté alebo ktorého právu hrozí neoprávnený zásah, môže sa domáhať najmä

a)  určenia svojho autorstva,

b)  zákazu ohrozenia svojho práva vrátane zákazu hroziaceho opakovania alebo zákazu neoprávneného zásahu do svojho práva vrátane zákazu zásahu podľa § 59 a 60,

c)  oznámenia  údajov o pôvode  rozmnoženiny diela alebo napodobeniny diela,  o spôsobe a rozsahu jej použitia a o totožnosti osôb, ktoré sa na vyhotovení rozmnoženiny, prípadne jej verejnom rozširovaní, zúčastnili,

d)  odstránenia následkov zásahu do práva, najmä

1. stiahnutím neoprávnene vyhotovenej rozmnoženiny diela alebo napodobeniny diela alebo pomôcky podľa § 59 a 60 z obchodovania alebo iného použitia,

2. zničením neoprávnene vyhotovenej rozmnoženiny diela, napodobeniny diela alebo pomôcky podľa § 59 a 60,

e)  poskytnutia primeraného zadosťučinenia za spôsobenú nemajetkovú ujmu, najmä

1. ospravedlnením,

2. náhradou nemajektovej ujmy v peniazoch, ak by sa priznanie iného zadosťučinenia neukázalo postačujúce;  výšku peňažného zadosťučinenia určí súd, ktorý prihliadne predovšetkým na závažnosť vzniknutej  ujmy a na okolnosti, za akých k zásahu do práva došlo; tým nie je vylúčená dohoda o urovnaní.

(2) Právo na náhradu škody a na vydanie bezdôvodného obohatenia podľa osobitných  predpisov zostáva nedotknuté; výšku bezdôvodného obohatenia u toho, kto neoprávnene nakladal s dielom bez toho, aby na to získal licenciu, predstavuje odmena, ktorá by za získanie takejto licencie bola zvyčajná v čase neoprávneného nakladania s dielom.

§ 57

Ak autor udelí inej osobe výhradnú licenciu alebo ak je inej osobe zverený výkon majetkových práv autora na základe tohto zákona, právo domáhať sa nárokov podľa § 56 ods. 1 písm. b) až d), ods. 2 má len  táto osoba; právo autora domáhať sa ostatných nárokov vrátane  nárokov vyplývajúcich z použitia diela nad rozsah udelenej výhradnej licencie zostáva nedotknuté.

§ 58

(1) Autor môže od colných orgánov požadovať informácie o obsahu a rozsahu dovozu tovaru, ktorý

a) je rozmnoženinou jeho diela v akejkoľvek forme,

b) má slúžiť ako nosič (§ 24 ods. 6 písm. a)) na vyhotovenie takejto rozmnoženiny,

c) je zariadením alebo prístrojom na vyhotovenie rozmnoženín (§ 24 ods. 6 písm. b),  c) a d)),

d)  je pomôckou podľa § 59 ods. 1.

(2) Autor môže nahliadať do colných dokladov, aby zistil, či dovoz tohto tovaru na použitie na území Slovenskej republiky je oprávnený podľa tohto zákona, alebo aby zistil údaje rozhodujúce na uplatnenie práv vyplývajúcich z tohto zákona.

(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2  platia primerane aj pri vývoze.

(4) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa vzťahujú aj na príslušnú organizáciu kolektívnej správy a na právnickú osobu oprávnenú chrániť záujmy autorov.

§ 59

(1) Do autorského práva neoprávnene zasahuje aj ten, kto na získanie majetkového prospechu  poskytovaním služieb či iným spôsobom vyvíja, vyrába, ponúka na predaj, nájom alebo vypožičanie, dováža, rozširuje alebo využíva pomôcky výlučne alebo čiastočne určené na odstránenie, vyradenie z prevádzky alebo obmedzenie funkčnosti akéhokoľvek technického zariadenia alebo technologického opatrenia na ochranu práv podľa tohto zákona.

(2) Technologickým opatrením podľa odseku 1 je akýkoľvek postup, výrobok alebo súčiastka vložené do postupu, výrobku alebo prístroja, ktoré majú predchádzať, obmedziť alebo zabrániť neoprávnenému zásahu do autorského práva k dielu.

§ 60

(1) Neoprávneným zásahom do autorského práva je aj

a) odstránenie alebo zmena akejkoľvek elektronickej informácie na správu práv,

b) verejné rozširovanie originálu diela alebo  jeho rozmnoženín  vrátane ich dovozu, ako aj  verejný prenos diela, pri ktorých boli elektronické informácie na správu práv odstránené alebo zmenené bez súhlasu autora.

(2) Informáciami na správu práv podľa odseku 1 sú údaje, ktoré identifikujú dielo, autora diela alebo nositeľa akéhokoľvek práva k dielu, informácie o termíne a podmienkach použitia diela a akékoľvek číslice alebo kódy, ktoré vyjadrujú takéto informácie, ak je ktorákoľvek z týchto informačných položiek pripojená k rozmnoženine diela alebo ak sa zobrazí v súvislosti s verejným prenosom diela.

§ 61

Do autorského práva neoprávnene zasahuje aj ten, kto pre svoje dielo použije názov alebo vonkajšie úpravy oprávnene použité už iným autorom pri diele rovnakého druhu, ak  by tým mohlo vzniknúť nebezpečenstvo zámeny oboch diel, ak z povahy diela alebo jeho určenia nevyplýva inak.

TRETIA ČASŤ

PRÁVA SÚVISIACE S AUTORSKÝM PRÁVOM

§ 62

Osobnostné práva výkonného umelca

Na výkonného umelca a jeho umelecký výkon sa primerane vzťahuje ustanovenie § 17.

§ 63

Majetkové práva výkonného umelca

(1) Výkonný umelec má právo použiť svoj umelecký výkon.

(2) Výkonný umelec má právo udeľovať súhlas na tieto použitia:

a)  verejný prenos neznamenaného umeleckého výkonu; to sa nevzťahuje na verejný prenos vysielaného nezaznamenaného umeleckého výkonu,

b)  vyhotovenie originálu záznamu umeleckého výkonu,

c)  vyhotovenie rozmnoženiny záznamu umeleckého výkonu,

d)  verejné rozširovanie originálu záznamu umeleckého výkonu alebo jeho rozmnoženiny predajom

     alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva,

e)  verejné rozširovanie originálu záznamu umeleckého výkonu alebo jeho rozmnoženiny nájmom

     alebo vypožičaním,

f)  sprístupňovanie záznamu umeleckého výkonu verejnosti.

(3) Právo výkonného umelca udeľovať súhlas na verejné rozširovanie originálu záznamu umeleckého výkonu alebo jeho rozmnoženiny podľa odseku 2 písm. d) zaniká pre územie Slovenskej republiky prvým oprávneným predajom alebo iným prevodom vlastníckeho práva k originálu záznamu umeleckého výkonu alebo jeho rozmnoženine na území Slovenskej republiky, a to pre originál záznamu umeleckého výkonu a všetky jeho rozmnoženiny, ktoré boli predmetom  predaja alebo iného prevodu vlastníckeho práva.

(4) Ak výkonný umelec udelí súhlas na verejné rozširovanie originálu záznamu umeleckého výkonu alebo jeho rozmnoženiny nájmom alebo vypožičaním (odsek 2 písm. e)) výrobcovi takéhoto záznamu, vzniká mu právo na primeranú odmenu voči osobe, ktorá bude tento originál záznamu umeleckého výkonu alebo jeho rozmnoženinu verejne rozširovať nájmom alebo vypožičiavaním; tohto práva sa nemožno vopred vzdať.

(5) Pri nakladaní s právami k výkonom vytvoreným spoločne pri vykonaní toho istého diela viacerými výkonnými umelcami, ako sú členovia orchestra, zboru, tanečného súboru, iného umeleckého telesa, alebo umeleckého zoskupenia, zastupuje týchto výkonných umelcov ich menom a na ich účet  spoločný zástupca. Spoločným zástupcom je umelecký vedúci umeleckého telesa alebo umeleckého zoskupenia okrem prípadu, ak väčšina členov umeleckého telesa alebo umeleckého zoskupenia určí za spoločného zástupcu inú osobu, ktorej udelí písomné splnomocnenie.

(6) Ustanovenie odseku 5 o spoločnom zástupcovi neplatí pre výkonného umelca - sólistu, dirigenta a režiséra divadelného predstavenia; tým nie je dotknuté právo týchto osôb byť spoločným zástupcom výkonných umelcov.

(7) Práva výkonného umelca podľa odsekov 1, 2 a 4 trvajú 50 rokov od podania umeleckého výkonu. Ak počas tejto lehoty dôjde k zverejneniu záznamu umeleckého výkonu, práva výkonného umelca trvajú 50 rokov po takomto zverejnení.

§ 64

Majetkové práva výrobcu zvukového záznamu

(1) Výrobca zvukového záznamu má právo použiť svoj zvukový záznam.

(2) Výrobca zvukového záznamu má právo udeľovať súhlas na tieto použitia:

a)  vyhotovenie rozmnoženiny zvukového záznamu,

b)  verejné rozširovanie originálu zvukového záznamu alebo jeho rozmnoženiny predajom alebo inou

     formou prevodu vlastníckeho práva,

c)   verejné rozširovanie originálu zvukového záznamu alebo jeho rozmnoženiny nájmom alebo

   vypožičaním,

d)  vysielanie zvukového záznamu,

e)  sprístupňovanie zvukového záznamu verejnosti.

(3) Právo výrobcu udeľovať súhlas na verejné rozširovanie originálu zvukového záznamu alebo jeho rozmnoženiny podľa odseku 2 písm. b) zaniká pre územie Slovenskej republiky prvým oprávneným predajom alebo iným prevodom vlastníckeho práva k originálu zvukového  záznamu alebo k jeho rozmnoženine na území Slovenskej republiky, a to pre originál zvukového záznamu a všetky jeho rozmnoženiny, ktoré boli predmetom predaja alebo iného prevodu vlastníckeho práva.

(4) Práva výrobcu zvukového záznamu podľa odsekov 1 a 2  sú prevoditeľné.

(5) Práva výrobcu zvukového záznamu podľa odsekov 1 a 2 trvajú 50 rokov od vyhotovenia zvukového záznamu. Ak počas tejto lehoty dôjde k zverejneniu zvukového záznamu, práva výrobcu zvukového záznamu trvajú 50 rokov po takomto zverejnení.

§ 65

Právo výkonného umelca a výrobcu zvukového záznamu na primeranú odmenu

(1) Ak výkonný umelec nemá výhradné právo udeľovať súhlas na verejný prenos svojho umeleckého výkonu podľa § 63 ods. 2, má za takéto použitie právo na primeranú odmenu.

(2) Ak výrobca zvukového záznamu nemá výhradné právo udeľovať súhlas na verejný prenos svojho zvukového záznamu podľa § 64 ods. 2, má za takéto použitie právo na primeranú odmenu.

(3) Na právo na primeranú odmenu podľa odseku 1 sa vzťahuje ustanovenie § 63 ods. 7.

(4) Na právo na primeranú odmenu podľa odseku 2 sa vzťahuje ustanovenie § 64 ods. 5.

§ 66

Majetkové práva výrobcu zvukovo-obrazového záznamu

(1) Výrobca zvukovo-obrazového záznamu má právo na použitie svojho zvukovo-obrazového záznamu.

(2) Výrobca zvukovo-obrazového záznamu má právo udeľovať súhlas na tieto použitia:

a)  vyhotovenie rozmnoženiny zvukovo-obrazového záznamu,

b)  verejné rozširovanie originálu zvukovo-obrazového záznamu alebo jeho rozmnoženiny predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva,

c)  verejné rozširovanie originálu  zvukovo-obrazového záznamu alebo jeho rozmnoženiny nájmom alebo vypožičaním,

d)  verejné vykonanie zvukovo-obrazového záznamu,

e)  vysielanie zvukovo-obrazového záznamu,

f)  sprístupňovanie zvukovo-obrazového záznamu verejnosti.

(3) Právo výrobcu udeľovať súhlas na verejné rozširovanie originálu zvukovo-obrazového záznamu alebo jeho rozmnoženiny podľa odseku 2 písm. b) zaniká pre územie Slovenskej republiky prvým oprávneným predajom alebo iným prevodom vlastníckeho práva k originálu zvukovo-obrazového záznamu alebo k jeho rozmnoženine na území Slovenskej republiky, a to pre originál zvukovo-obrazového záznamu a všetky jeho rozmnoženiny, ktoré boli predmetom predaja alebo iného prevodu vlastníckeho práva.

(4)  Práva výrobcu zvukovo-obrazového podľa odsekov 1 a 2 sú prevoditeľné.

(5) Práva výrobcu zvukovo-obrazového záznamu podľa odsekov 1 a  2 trvajú 50 rokov od vyhotovenia zvukovo-obrazového záznamu. Ak počas tejto lehoty dôjde k zverejneniu zvukovo-obrazového záznamu, práva výrobcu zvukovo-obrazového záznamu trvajú 50 rokov po takomto zverejnení.

§ 67

Právo výrobcu zvukovo-obrazového záznamu na primeranú odmenu

(1) Ak výrobca zvukovo-obrazového záznamu nemá výhradné právo udeľovať súhlas na verejný prenos svojho zvukovo-obrazového záznamu  podľa § 66 ods. 2, má za takéto použitie právo na primeranú odmenu.

(2) Na právo na primeranú odmenu podľa odseku 1 sa vzťahuje ustanovenie § 66 ods. 5.

§ 68

Majetkové práva vysielateľa

(1) Vysielateľ má právo použiť svoje vysielanie.

(2) Vysielateľ má právo udeľovať súhlas na tieto použitia:

a)  verejný prenos vysielania, ak sa uskutočňuje na miestach, ktoré sú verejnosti prístupné za vstupný poplatok,

b)  vyhotovenie originálu záznamu vysielania,

c)  vyhotovenie rozmnoženiny záznamu vysielania,

d)  verejné rozširovanie originálu záznamu vysielania alebo jeho rozmnoženiny predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva,

e)  káblovú retransmisiu vysielania,

f)  sprístupňovanie záznamu vysielania verejnosti.

(3) Právo vysielateľa udeľovať súhlas na verejné rozširovanie originálu záznamu vysielania alebo jeho rozmnoženiny podľa odseku 2 písm. d) zaniká pre územie Slovenskej republiky prvým oprávneným predajom alebo iným prevodom vlastníckeho práva k originálu záznamu vysielania alebo  jeho rozmnoženine na území Slovenskej republiky, a to pre originál záznamu vysielania a všetky jeho rozmnoženiny, ktoré boli predmetom predaja alebo iného prevodu vlastníckeho práva.

(4) Práva vysielateľa podľa odsekov 1 a 2 sú prevoditeľné.

(5) Práva vysielateľa podľa odsekov 1 a 2 trvajú 50 rokov od zverejnenia vysielania.

§ 69

Obmedzenia majetkových práv výkonného umelca, výrobcu zvukového záznamu, výrobcu zvukovo-obrazového záznamu a vysielateľa

(1) Na práva výkonného umelca, výrobcu zvukového záznamu, výrobcu zvukovo-obrazového záznamu a vysielateľa sa primerane vzťahujú ustanovenia § 24 ods. 1 a 6 až 10, § 25, § 28 ods. 1, 3 a 4, § 30 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3, § 31,  § 33 ods. 1 písm. a), b) a d), ods. 2 a 3  a  § 38.

(2) Vysielateľ môže

a) použiť krátku časť diela, umeleckého výkonu, zvukového záznamu, zvukovo-obrazového záznamu alebo vysielania iného vysielateľa v  informačnom spravodajstve v odôvodnenom rozsahu,

b)  vyhotoviť dočasný záznam svojho vysielania pomocou vlastných zariadení a pre vlastné vysielanie; ak má takýto dočasný záznam výnimočnú dokumentačnú hodnotu, vysielateľ je oprávnený archivovať ho, inak je povinný do 30 dní ho zničiť.

(3) Výkonný umelec, výrobca zvukového záznamu, výrobca zvukovo-obrazového záznamu, vysielateľ alebo ich právny nástupca majú za použitie diela podľa § 24 ods. 1 právo na náhradu odmeny.

§ 70

Počítanie trvania práv súvisiacich s autorským právom

Trvanie práv výkonného umelca (§ 63 ods. 7, § 65 ods. 3), výrobcu zvukových záznamov (§ 64     ods. 5, § 65 ods. 4), výrobcu zvukovo-obrazových záznamov (§ 66 ods. 5, § 67 ods. 2) a vysielateľa     (§ 68 ods. 5) sa počíta od prvého dňa roka nasledujúceho po skutočnosti rozhodujúcej pre toto trvanie.

§ 71

(1) Ustanovenia § 5 ods. 6, 7, 11, 14, 15, 17, 19, 21, § 8 až 10, § 12, 13, 15, § 18 ods. 3 až 6,  § 20 ods. 1 až 4, § 39 až 49, § 53, 54, 56 až  61 sa primerane vzťahujú na výkonného umelca a jeho umelecký výkon.

(2) Ustanovenia § 5 ods. 6, 7, 11, 14, 15, 17, 19, 21, § 8 až 10, § 13, § 15 ods. 2, § 18 ods. 3, § 20 ods. 1 až 4, § 39 až  49, § 53, 54, 56 až  61 sa primerane vzťahujú na výrobcu zvukového záznamu a jeho zvukový záznam, výrobcu zvukovo-obrazového záznamu a jeho zvukovo-obrazový záznam a  na vysielateľa a jeho vysielanie.

ŠTVRTÁ ČASŤ

OSOBITNÉ PRÁVO K DATABÁZE

§ 72

 Osobitné právo k databáze, ktorá vykazuje kvalitatívne alebo kvantitatívne podstatný vklad do získania, overenia alebo predvedenia jej obsahu, má jej  zhotoviteľ bez  ohľadu na to, či  databáza  alebo jej obsah sú chránené autorským právom alebo inými právami.

§ 73

Osobitné právo zhotoviteľa databázy

(1) Zhotoviteľ databázy má právo udeľovať súhlas na extrakciu a reutilizáciu celého obsahu databázy alebo jej kvalitatívne alebo kvantitatívne podstatnej časti.

(2) Extrakciou podľa odseku 1 je trvalé alebo dočasné  prenesenie celého obsahu databázy alebo jej podstatnej časti na iný nosič akýmkoľvek prostriedkom alebo akýmkoľvek spôsobom.

(3) Reutilizáciou podľa odseku 1 je akýkoľvek spôsob uvedenia celého obsahu databázy alebo jej podstatnej časti na verejnosti rozširovaním jej rozmnoženín, nájmom, prepojením (on-line) alebo iným spôsobom prenosu.

(4) Extrakciou podľa odseku 2 ani reutilizáciou podľa odseku 3 nie je vypožičanie originálu alebo rozmnoženiny databázy.

(5) Opakovaná a systematická extrakcia, reutilizácia nepodstatných častí obsahu databázy a iné nakladanie, ktoré nie je zvyčajné alebo primerané a je na ujmu oprávneným záujmom zhotoviteľa databázy, sú zakázané.

(6) Práva zhotoviteľa databázy sú prevoditeľné.

§ 74

Práva a povinnosti používateľa databázy

(1) Zhotoviteľ databázy, ktorá je uvedená na verejnosti akýmkoľvek spôsobom, nesmie používateľovi databázy alebo jej časti zakázať extrakciu, reutilizáciu kvalitatívne alebo kvantitatívne nepodstatnej časti jej obsahu, a to na akýkoľvek účel.

(2) Používateľ databázy, ktorá je uvedená na verejnosti akýmkoľvek spôsobom, ju nesmie používať inak ako zvyčajne, primerane, a bez ujmy oprávnených záujmov zhotoviteľa databázy.

(3) Používateľ databázy, ktorá je uvedená na verejnosti akýmkoľvek spôsobom, nesmie spôsobiť ujmu autorovi alebo inej osobe, ktorej patria práva podľa tohto zákona k dielam alebo iným predmetom ochrany obsiahnutým v databáze.

§ 75

Obmedzenie osobitného práva k databáze

Oprávnený používateľ databázy, ktorá je uvedená na verejnosti akýmkoľvek spôsobom, môže bez súhlasu jej zhotoviteľa vykonať extrakciu, reutilizáciu podstatnej časti jej obsahu

a)  v prípade extrakcie obsahu neelektronickej databázy pre osobnú potrebu,

b) v prípade extrakcie na ilustráciu pri výučbe alebo vedeckom výskume, ak sa uvedie zdroj a ak  rozsah extrakcie nie je zameraný na získanie priameho alebo nepriameho majetkového prospechu,

c) v prípade extrakcie a reutilizácie uskutočnenej na ochranu verejnosti a v správnom konaní alebo súdnom konaní.

§ 76

Trvanie osobitného práva zhotoviteľa databázy

(1) Osobitné právo zhotoviteľa databázy trvá 15 rokov.

(2) Trvanie osobitného práva zhotoviteľa databázy sa počíta od prvého dňa roka nasledujúceho po roku, v ktorom bola databáza zhotovená. Ak počas tejto lehoty dôjde k zverejneniu databázy, trvanie osobitných práv zhotoviteľa databázy sa počíta od prvého dňa roka nasledujúceho po roku, v ktorom bola databáza zverejnená.

(3) Každý nový, kvalitatívne alebo kvantitatívne podstatný prínos do databázy spočívajúci v doplnení, skrátení alebo v inom upravovaní má za následok vytvorenie novej databázy.

§ 77

Ustanovenia § 5 ods. 4, 7, 11 a 14, § 7 ods. 3, § 13, § 18 ods. 3 a 4, § 20 ods. 2 až 4, ,§ 40 až 46, § 53 a 54, § 56 až 61 sa primerane vzťahujú aj na zhotoviteľa databázy.

PIATA ČASŤ

KOLEKTÍVNA SPRÁVA PRÁV

§ 78

(1) Účelom kolektívnej správy práv podľa autorského zákona (ďalej len "kolektívna správa") je kolektívne uplatňovanie a kolektívna ochrana majetkových práv autora a majetkových práv výkonného umelca, výrobcu zvukového záznamu, výrobcu zvukovo-obrazového záznamu a vysielateľa a umožnenie uvedenia predmetu týchto práv na verejnosti.

(2) Kolektívnou správou je zastupovanie viacerých osôb, ktoré

a) majú majetkové práva k dielu, umeleckému výkonu, zvukovému záznamu, zvukovoobrazovému záznamu  alebo k vysielaniu (ďalej len "predmety ochrany"),

b) vykonávajú majetkové práva na základe tohto zákona (§ 50) alebo

c) na základe zmluvy získali výhradnú licenciu na celé trvanie majetkových práv k predmetu ochrany a pre územie Slovenskej republiky, s právom udeliť sublicenciu (ďalej len "nositelia práv") na ich spoločný prospech, a to pri výkone ich majetkových práv k zverejneným alebo na zverejnenie ponúknutým predmetom ochrany, ak iný ako kolektívny výkon týchto práv nie je dovolený (odsek 3) alebo je neúčelný; za predmet ochrany ponúknutý na zverejnenie sa považuje taký predmet ochrany, ktorý nositeľ práva písomne oznámi príslušnej organizácii kolektívnej správy na účely zaradenia takéhoto predmetu do registra predmetov ochrany.

(3) Povinne kolektívne spravovanými majetkovými právami sú:

a)   právo na odmenu pri ďalšom predaji originálu diela výtvarného umenia (§ 19 ods. 1)

b)   právo na náhradu odmeny (§ 24 ods. 4 a 5, a § 69 ods. 3),

c)   právo udeľovať súhlas na káblovú retransmisiu diela (§ 18 ods. 2 písm. h); to sa nevzťahuje na tie práva k predmetom ochrany, ktoré sú obsiahnuté vo vysielaní vysielateľa a sú vykonávané vysielateľom na základe zákona, licenčnej zmluvy alebo inej obdobnej zmluvy,

d)   právo výkonného umelca a výrobcu zvukového záznamu na primeranú odmenu za káblovú retransmisiu ich predmetov ochrany podľa § 65; to sa nevzťahuje na tie práva k predmetom ochrany, ktoré sú obsiahnuté vo vysielaní vysielateľa a sú vykonávané vysielateľom na základe zákona alebo licenčnej zmluvy,

e)   právo udeľovať súhlas na vypožičanie (§ 18 ods. 2 písm. c) a § 63 ods. 2 písm. e)).

(4) Kolektívna správa sa vykonáva najmä v týchto odboroch:

a)   verejné vykonanie diela,

b)   verejný prenos predvedením predmetu ochrany akýmikoľvek technickými prostriedkami,

c)   vysielanie predmetu ochrany,

d)   káblová retransmisia predmetu ochrany,

e)   verejné rozširovanie originálu predmetu ochrany alebo jeho rozmnoženín nájmom a vypožičiavaním,

f)   vyhotovenie rozmnoženiny predmetu ochrany pre osobnú potrebu,

g)   vyhotovenie rozmnoženiny diela prostredníctvom reprografického alebo iného technického zariadenia,

h)   ďalší predaj originálu diela výtvarného umenia.

(5) Kolektívnu správu vykonáva organizácia kolektívnej správy, a to sústavne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a ako hlavný predmet činnosti.

§ 79

Organizácia kolektívnej správy

(1) Organizáciou kolektívnej správy je právnická osoba, ktorej bolo udelené oprávnenie na výkon kolektívnej správy.

(2) Oprávnenie ne výkon kolektívnej správy možno udeliť len právnickej osobe,  ktorá má sídlo na území Slovenskej republiky a  je založená na nepodnikateľský účel podľa osobitného predpisu.10)

__________________________
10) Napríklad zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

§ 80

Podmienky udelenia oprávnenia

(1) O  udelení  oprávnenia  na  výkon   kolektívnej  správy  (ďalej  len  "oprávnenie")   rozhoduje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len  "ministerstvo") na základe písomnej žiadosti právnickej osoby (ďalej len "žiadateľ").

(2) Písomná žiadosť musí obsahovať

a) názov, sídlo, identifikačné číslo, ak bolo pridelené a označenie štatutárneho orgánu žiadateľa, meno a priezvisko a trvalý pobyt osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo osôb ktoré sú jeho členmi,

b) vymedzenie práv, ktoré majú byť kolektívne spravované,

c) vymedzenie predmetu práv podľa písmena b) alebo, ak ide o diela, vymedzenie ich druhu,

d)   prílohy podľa odsekov 3 a 4.

(3) K žiadosti podľa odseku 2 žiadateľ priloží

a)  doklad potvrdzujúci skutočnosti podľa odseku 2 písm. a) a § 79 ods. 2,

b)  doklad preukazujúci  členstvo alebo prísľub členstva v medzinárodných organizáciách, preukázanie zmluvnej spolupráce so zahraničnými organizáciami,

c)   informáciu o odbornej, technologickej a ekonomickej spôsobilosti  vykonávať kolektívnu správu, rátane dokladov potvrdzujúcich túto informáciu,

d)   menný zoznam  nositeľov práv, ktorí prejavili záujem o kolektívnu správu svojich práv žiadateľom s uvedením bydliska, štátneho občianstva a podpisu týchto nositeľov práv,

e)   návrh vyúčtovacieho poriadku, ktorý obsahuje základné princípy rozdeľovania vybraných odmien a náhrad odmien oprávneným nositeľom práv,

f)   čestné vyhlásenie žiadateľa, že  prílohy podľa písmen c) a d) sú aktuálne, úplné a pravdivé.

(4) Doklady podľa odseku 3 písm. a) a b) sa prikladajú ako originál alebo ako osvedčená kópia; k dokladom vyhotoveným v cudzom jazyku sa priloží aj ich osvedčený preklad.".

(5) Účastníkom konania podľa odseku 1 je žiadateľ.

(6) O žiadosti o udelenie oprávnenia rozhoduje ministerstvo do 90 dní odo dňa podania žiadosti. Ministerstvo v konaní o udelenie oprávnenia prihliada najmä na to, či možno predpokladať, že žiadateľ je spôsobilý na riadny a účelný výkon kolektívnej správy.

(7) Ministerstvo udelí oprávnenie žiadateľovi

a) ktorého žiadosť o udelenie oprávnenia spĺňa náležitosti podľa odseku 2,

b) ktorý spĺňa predpoklady na zabezpečenie riadneho a účelného výkonu kolektívnej správy.

(8) Ministerstvo zverejní rozhodnutie o udelení oprávnenia v rezortnom publikačnom prostriedku a na svojej internetovej stránke.

(9) Ministerstvo vedie evidenciu organizácií kolektívnej správy, ktorým udelilo oprávnenie; evidencia obsahuje názov, sídlo organizácie kolektívnej správy a vymedzenie kolektívne spravovaných práv a predmetu týchto práv alebo, ak ide o diela, vymedzenie ich druhu.

Povinnosti organizácie kolektívnej správy a používateľa predmetu ochrany

§ 81

(1) Organizácia kolektívnej správy je povinná riadne, s náležitou odbornou starostlivosťou a v rozsahu udeleného oprávnenia

a) zastupovať každého nositeľa práv pri výkone jeho práva, ktoré spravuje na základe tohto  zákona,

b) prevziať za zvyčajných podmienok zastúpenie každého nositeľa práv pri výkone jeho práva, ak o to požiada a preukáže, že predmet ochrany bol príslušne použitý, a ak nie je zastupovaný inou osobou pri výkone práva vo vzťahu k predmetu ochrany a ak ide o dielo, pri výkone práva k dielu,

c) zastupovať každého nositeľa práv pri výkone jeho práva v s ním dohodnutom rozsahu,

d) zastupovať nositeľov práv za rovnakých podmienok,

e) viesť register zmluvne zastupovaných nositeľov práv; register obsahuje len údaje nevyhnutné na výkon kolektívnej správy,

f) viesť register predmetov ochrany, ku ktorým vykonáva kolektívnu správu, ak  sú mu tieto predmety ochrany známe; register obsahuje len údaje nevyhnutné na výkon kolektívnej správy,

g) oznámiť tomu, kto o to písomne požiada, či zastupuje nositeľa práv a na žiadosť a náklady žiadateľa vydať o tom  písomné potvrdenie, h) uzatvárať s používateľmi alebo s osobami oprávnenými obhajovať záujmy v nich združených používateľov, ktorí používajú predmety ochrany, alebo s osobami povinnými uhrádzať náhradu odmeny podľa tohto zákona za primeraných a rovnakých podmienok zmluvy, ktorými sa

1.   používateľovi poskytuje oprávnenie na použitie predmetu ochrany, ku ktorým právo kolektívne spravuje,

2.   dohodne s používateľom alebo s povinnou osobou odmenu alebo náhradu odmeny a spôsob jej uhradenia,

i) domáhať sa vo vlastnom mene v prospech nositeľov práv nároku na vydanie bezdôvodného obohatenia z neoprávneného výkonu kolektívne spravovaného práva; to neplatí, ak sa nositeľ práva, ktorý je na to oprávnený, takého nároku sa sám domáha alebo ak je to nehospodárne,

j) vyberať v súlade s týmto zákonom a zmluvami podľa písmena h) pre nositeľa práv odmeny, náhrady odmien a prípadné príjmy z vydania bezdôvodného obohatenia, rozdeľovať ich a vyplácať v súlade so svojím vyúčtovacím poriadkom,

k) viesť evidenciu vybraných odmien, náhrad odmien  a príjmov z vydaného bezdôvodného obohatenia a umožniť nositeľovi práv na požiadanie kontrolu správnosti jemu uhradenej odmeny či prípadného príjmu z bezdôvodného obohatenia,

l) zabezpečovať úlohy v oblasti registrácie a zápisu do medzinárodných zoznamov nositeľov práv a predmetov ochrany a so súhlasom nositeľov práv poskytovať ministerstvu informácie súvisiace s registráciou, ako aj s evidenciou podľa písmen f) a k),

m) vytvárať rezervný fond z vybraných odmien, náhrad odmien a prípadných príjmov z bezdôvodného obohatenia,

n) viesť účtovníctvo,

o) každoročne vyhotoviť do 30. júna výročnú správu o činnosti a hospodárení  (ďalej len "výročná správa") za predchádzajúci kalendárny rok, ktorá obsahuje aj účtovnú závierku, a predložiť ju bez zbytočného odkladu ministerstvu; výročná správa obsahuje úplný a pravdivý opis všetkých rozhodujúcich skutočností a je prístupná všetkým nositeľom práv,

p) informovať ministerstvo o všetkých zmenách v údajoch uvedených v žiadosti o udelenie oprávnenia podľa § 5 vrátanie zmien v osobe, ktorá je štatutárnym orgánom kolektívneho správcu alebo členom takého orgánu, a tieto zmeny preukázať najneskôr do 15 dní odo dňa zmeny,

r)   poskytnúť ministerstvu

1. kópiu zmeny dokladov prikladaných k žiadosti o udelenie oprávnenia podľa § 80 ods. 3 do 15 dní odo dňa zmeny,

2. informáciu o zmluvnom poverení na kolektívnu správu od iných organizácií kolektívnej správy vrátane zahraničných a kópiu iných dokumentov súvisiacich s výkonom kolektívnej správy do 15 dní odo dňa, keď o to ministerstvo požiada,

3. kópiu rozhodnutia súdu alebo iného príslušného orgánu, ak je organizácia kolektívnej správy  účastníkom konania, do 15 dní odo dňa, keď o to ministerstvo požiada,

s)   uverejniť vhodným spôsobom sadzobník odmien,

t)   informovať ministerstvo o rozhodnutiach súdov alebo iných príslušných orgánov v konaniach, ktorých   účastníkom je organizácia kolektívnej správy a ktoré majú zásadný význam pre jej činnosť.

(2) Povinnosť podľa odseku 1 písm. a) a b) sa vzťahuje len na nositeľa práv, ktorý je občanom  Slovenskej republiky alebo má na jej území trvalý pobyt alebo sídlo.

(3) Organizácia kolektívnej správy zastupuje nositeľa práv vo svojom mene a na jeho účet. Organizácia kolektívnej správy vykonáva kolektívnu správu bez nároku na zisk. Organizácia kolektívnej správy je oprávnená požadovať náhradu účelne vynaložených nákladov.

(4) Používateľ, ako aj  osoba povinná uhradiť náhradu odmeny (§ 24 ods. 6) je povinná umožniť organizácii kolektívnej správy riadny výkon kolektívnej správy a bez vážnych dôvodov neodmietnuť organizácii kolektívnej správy poskytnutie potrebných informácií. Organizácia kolektívnej správy nesmie informácie získané pri výkone kolektívnej  správy  využiť  na iný účel ako  na výkon kolektívnej správy. Organizácia kolektívnej správy je oprávnená kontrolovať včasné a riadne plnenie zmlúv uzatvorených s ňou pri výkone kolektívnej správy; používateľ, ako  aj osoba  povinná  uhradiť  náhradu odmeny alebo iný účastník takejto zmluvy je povinný organizácii kolektívnej správy túto činnosť umožniť.

(5) Za používateľa nedivadelne predvádzaného hudobného diela s textom či bez textu alebo umeleckého  výkonu  sa  považuje prevádzkovateľ prevádzky alebo iného priestoru, ak prevádzku alebo

iný priestor na takéto predvedenie poskytne a neoznámi príslušnej organizácii kolektívnej správy údaje potrebné na určenie totožnosti usporiadateľa hudobnej produkcie.

(6) Usporiadateľ živej  hudobnej produkcie je povinný vždy oznámiť príslušnej organizácii kolektívnej správy program produkcie s uvedením mien autorov a názvov diel, ktoré sa  majú  predvádzať, a to najneskôr 12 dní pred konaním produkcie. Ak usporiadateľ tieto skutočnosti neoznámi, predpokladá sa, že na produkcii sa budú predvádzať len diela autorov, ku ktorým organizácia kolektívnej správy spravuje práva na živé predvádzanie hudobných diel.

§ 82

(1) Ak sa organizácia kolektívnej správy nedohodne na uzavretí licenčnej zmluvy alebo hromadnej licenčnej zmluvy s používateľom, alebo na uzavretí kolektívnej licenčnej zmluvy s právnickou osobou združujúcou používateľov,  ktorou  udelí  súhlas  na použitie  predmetov  ochrany, ku  ktorým   spravuje práva  podľa  tohto  zákona  (ďalej  len "spravované  predmety  ochrany"), alebo  na  uzavretí dohody o primeranej odmene za použitie predmetov ochrany používateľom, môže organizácia kolektívnej  správy, používateľ alebo právnická  osoba združujúca  používateľov predmetov  ochrany  požadovať, aby obsah takejto zmluvy alebo dohody určil súd;11) súd pri určení obsahu zmluvy alebo dohody prihliadne na druh spravovaného predmetu ochrany, spôsob a rozsah jeho  použitia,  čas, v ktorom bude prichádzať k použitiu spravovaného predmetu ochrany a na podmienky podľa  § 81 ods.1 písm. h).

________________________________
11) § 161 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku.

(2) Žalobu podľa odseku 1 môže organizácia kolektívnej správy, používateľ alebo právnická osoba združujúca používateľov podať aj v prípade, ak právo na použitie spravovaných predmetov ochrany trvá, avšak niektorej zo strán bol doručený právny úkon smerujúci k zániku tohto práva; v prípade zmluvy uzatvorenej na určitý čas žalobu podať v lehote od prvého dňa mesiaca predchádzajúceho mesiacu, v ktorom má skončiť platnosť tejto zmluvy, až do okamihu vzniku práva použiť spravované predmety ochrany.

(3) Používateľovi vznikne právo použiť spravované predmety ochrany za odmenu podľa odseku 5, ak podá žalobu podľa odseku 1 najneskôr v lehote 60 dní, odkedy zaniklo právo na použitie spravovaných predmetov ochrany alebo odkedy začal používať spravované predmety ochrany, a preukáže

a) v tejto lehote organizácii kolektívnej správy vznik bankovej záruky12) za splnenie záväzku používateľa najmenej vo výške vypočítanej podľa odmeny za použitie predmetov ochrany za 12 mesiacov uvedenej v žalobe podľa odseku 1 alebo

b)  organizácii   kolektívnej  správy,  že  pravidelne,  najmenej  raz   za tri   kalendárne  mesiace,  ukladá

peňažné prostriedky vo výške odmeny za použitie spravovaných predmetov ochrany uvedenej  v žalobe podľa odseku 1 do notárskej úschovy, úschovy súdu alebo na svoj účet určený výlučne na tento účel.

________________________________
12) § 313 Obchodného zákonníka.

(4) Právo použiť spravované predmety ochrany podľa odseku 3 zanikne právoplatnosťou rozhodnutia súdu o žalobe podľa odseku 1; ak vzniklo používateľovi právo použiť spravované predmety ochrany skôr, zanikne právo podľa odseku 3 týmto okamihom.

(5) Odmenu za použitie spravovaných predmetov ochrany podľa odseku 3 dohodne organizácia kolektívnej správy s používateľom po zániku práva použiť spravované predmety ochrany podľa odseku 4. Ak sa organizácia kolektívnej správy a používateľ na odmene podľa prvej vety nedohodnú, určí ju  súd na návrh jednej zo strán; súd pri určení odmeny prihliadne na druh spravovaného predmetu ochrany, spôsob a rozsah jeho použitia, čas, tohto použitia a na podmienky podľa  § 81 ods.1 písm. h).

(6) Ak žalobu podľa odseku 1 v lehote podľa odseku 3 podá organizácia kolektívnej správy alebo právnická osoba združujúca používateľov, považuje sa podmienka podania žaloby podľa odseku 3 používateľom za splnenú. Výšku bankovej záruky podľa odseku 3 písm. a) alebo výšku peňažných prostriedkov ukladaných do úschovy alebo na účet podľa odseku 3 písm. b) môže v tomto prípade používateľ vypočítať aj podľa odmeny a za podmienok podľa poslednej platnej zmluvy, ktorou organizácia kolektívnej správy udelila súhlas na použitie spravovaných predmetov ochrany.

(7) Ak práva k niektorým predmetom ochrany nie sú v Slovenskej republike spravované žiadnou organizáciou kolektívnej správy, vznikne používateľovi právo na použitie týchto predmetov ochrany v prípade, že vytvára rezervný fond na úhradu odmeny za ich použitie; používateľ nie je povinný vytvárať rezervný fond na úhradu odmeny za použitie predmetov ochrany, od ktorého uplynuli aspoň tri roky. Ustanovenie odseku 5 sa použije primerane.

(8) V prípade, že používateľovi vznikne podľa odseku 3 alebo odseku 7 právo použiť predmety ochrany, doklady o splnení podmienok uvedených v týchto ustanoveniach nahrádza písomné potvrdenie preukazujúce uzatvorenie zmluvy s organizáciou kolektívnej správy a písomné vyhlásenie alebo súhlas na použitie predmetov ochrany predkladané podľa osobitného predpisu.13)

__________________________
13)  Napríklad § 16 písm. f), § 17 ods. 1 písm. c), § 46 ods. 2 písm.  d) a § 57 ods. 2 písm. d) a e)  zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách.
§  83

Dohľad ministerstva

(1) Ministerstvo je oprávnené

a)  vyžiadať si od organizácie kolektívnej správy informácie a predloženie podkladov, ktoré sú potrebné na výkon dohľadu,

b)  zisťovať, či nedochádza k porušovaniu povinností uložených organizácii kolektívnej správy týmto zákonom,

c)  uložiť organizácii kolektívnej správy primeranú lehotu na nápravu zistených nedostatkov pri dodržiavaní povinností podľa tohto zákona a uložiť jej pokutu; ak k náprave nedôjde alebo nápravu už nemožno vykonať, môže ministerstvo rozhodnúť o odňatí oprávnenia.

(2) Ministerstvo uloží organizácii kolektívnej správy za marenie výkonu dohľadu podľa odseku 1 a porušenie povinnosti podľa § 81 ods. 1 písm. k), m), n) a o) pokutu do 50 000 Sk. Pri   určení pokuty sa prihliada na závažnosť a následky porušenia povinnosti. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa zistenia porušenia povinnosti uloženej týmto zákonom, najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia tejto povinnosti. Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.

(3) Účastníkom konania o uložení pokuty a konania o odňatí oprávnenia je organizácia kolektívnej správy, ktorej má byť uložená pokuta alebo odňaté oprávnenie.

§ 84

Práva a povinnosti používateľa

Ak používateľ nepreukáže, že nositeľ práv výslovne vylúčil kolektívnu správu svojich práv, a ak bolo v odbore použitia predmetov ochrany udelené oprávnenie podľa § 80, používateľ je povinný plniť svoje povinnosti vyplývajúce z použitia predmetu ochrany prostredníctvom organizácie kolektívnej správy, ktorej bolo udelené oprávnenie na výkon kolektívnej správy vo vymedzenom odbore použitia predmetov ochrany.

§ 85

Hospodárenie a majetok organizácií kolektívnej správy

(1) Náklady spojené s výkonom kolektívnej správy sa uhrádzajú po dohode zastupovaných nositeľov práv zrážkou z vybraných odmien a náhrad odmien, členských príspevkov a iných príjmov.

(2) Spôsob nakladania s majetkom upravujú stanovy organizácie kolektívnej  správy a osobitné predpisy.

(3)  Pri  zániku    organizácie   kolektívnej  správy  alebo pri odňatí oprávnenia podľa § 83 ods. 1 písm. c)  sa    majetkové    vyrovnanie    vykoná    v súlade s osobitnými predpismi.

§ 86

Na konanie podľa tejto časti zákona sa vzťahuje všeobecný predpis  o správnom konaní, 14) ak tento zákon neustanovuje inak.

____________________________
14) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

ŠIESTA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 87

(1) Trvanie majetkových práv autora, výkonného umelca, výrobcu zvukového záznamu a vysielateľa sa spravuje týmto zákonom aj vtedy, ak sa začalo pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona.

(2) Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté pred nadobudnutím jeho účinnosti; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa však posudzujú podľa doterajších predpisov.

(3) Oprávnenia na výkon kolektívnej správy udelené podľa doterajších predpisov sa považujú za oprávnenia na výkon kolektívnej správy podľa tohto zákona. Obsah a rozsah týchto oprávnení uvedie ministerstvo do súladu s týmto zákonom a vydá  príslušným osobám do 90 dní od nadobudnutia účinnosti tohto zákona oprávnenia podľa tohto zákona.

(4) Na konania začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa vzťahujú doterajšie predpisy.

(5) Podmienka podať žalobu podľa § 82 ods. 4 sa považuje za splnenú, ak  používateľ podal žalobu podľa § 82 ods. 1 do 60 dní odo dňa nadobudnutia  účinnosti tohto zákona.

§ 88

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskeho spoločenstva uvedené v prílohe.

§ 89

Zrušujú sa:

  1. Zákon č. 383/1997 Z. z. Autorský zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Colný zákon v znení neskorších predpisov, v znení zákona č. 234/2000 Z. z.

  2. Zákon č. 283/1997 Z. z. o kolektívnej správe práv podľa autorského zákona a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 234/2000 Z. z.

§ 90

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004.


Príloha k zákonu č.  .../2003 Z. z.

Zoznam preberaných smerníc

Týmto zákonom sa preberajú smernice:

1.  Smernica  Rady a Európskeho parlamentu č.2001/29//ES z 22. mája 2001 o harmonizácii niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti (Ú. v. ES č. L167, 22/06/2001 s. 0010-0019)

2.  Smernica Rady a Európskeho parlamentu č. 2001/84/ES z 27. septembra 2001 o práve ďalšieho predaja v prospech autora pôvodného umeleckého diela (Ú. v. ES č. L272, 13/10/2001 s. 0032-0036)

3.  Smernica Rady a Európskeho parlamentu č. 96/9/ES z 11. marca 1996 o právnej ochrane databáz (Ú. v. ES č. L077, 27/03/1996 s. 0020-0028)

4.  Smernica Rady č. 93/83/EHS z 27. septembra 1993 o koordinácii niektorých pravidiel týkajúcich sa autorského práva a práv príbuzných autorskému právu, vzťahujúcich sa na satelitné vysielanie a káblovú retransmisiu (Ú. v. ES č. L248, 06/10/1993 s. 0015-0021)

5.  Smernica Rady č.  93/98/EHS z 29. októbra 1993 o harmonizácii trvania autorského práva a niektorých príbuzných práv v znení smernice Rady a Európskeho parlamentu č. 2001/29//ES (Ú. v. ES  č. L290, 24/11/1993 s. 0009-0013)

6.  Smernica Rady č. 92/100/EHS  z 19. novembra 1992 o nájomnom práve a výpožičnom práve a o určitých právach súvisiacich s autorskými právami v oblasti intelektuálneho vlastníctva v znení smernice Rady č. 93/98/EHS a smernice Rady a Európskeho parlamentu č. 2001/29//ES (Ú. v. ES č. L346, 27/11/1992 s. 0061-0066)

7.  Smernica Rady  č.  91/250/EHS zo 14. mája 1991 o právnej ochrane počítačových programov v znení smernice Rady č. 93/98/EHS (Ú. v. ES č. L122, 17/05/1991 s. 0042-0046)

Preklad týchto smerníc sa nachádza v Centrálnej prekladateľskej jednotke sekcie Inštitút pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky.