Pre školu

Inštitúcie

krajský školský úrad, samosprávny kraj, školské výpočtové stredisko, metodické centrum
www.education.gov.sk - Ministerstvo školstva
www.uips.sk - Ústav informácií a prognóz v školstve
www.siov.sk - Štátny inštitút odborného vzdelávania
www.statpedu.sk - Štátny pedagogický ústav

Školské vzdelávacie programy

http://siov.cmsromboid.sk/statne-vzdelavacie-programy-isced-3c/10612s

Peniaze na kurzy

www.otvskola.infovek.sk - Otvorená škola
www.minedu.sk - Ministerstvo školstva
www.culture.gov.sk - Ministerstvo kultúry
www.employment.gov.sk - Ministerstvo práce
www.telecom.gov.sk - Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií
www.build.gov.sk - Ministerstvo výstavby a regiónu

Iné

http://www.calendar.sk/school-sksk.php - školský kalendár
www.cp.sk - cestovné poriadky