OBČIANSKY ZÁKONNÍK
Zákon č. 40/1964 Zb.

Zmenený a doplnený: zákonmi č. 58/1969 Zb., č. 131/1982 Zb., úplné znenie č. 70/1983 Zb., zákonmi č. 94/1988 Zb.,
č. 188/1988 Zb., č. 87/1990 Zb., č. 105/1990 Zb., č. 116/1990 Zb., č. 87/1991 Zb., č. 509/1991 Zb., úplné znenie č. 47/1992 Zb., zákonmi č. 264/1992 Zb., č. 278/1993 Z.z., č. 249/1994 Z.z., č. 153/1997 Z.z., č. 211/1997 Z.z., č. 252/1999 Z.z., č. 218/2000 Z.z., č. 261/2001 Z.z., č. 281/2001 Z.z., č. 23/2002 Z.z., č. 34/2002 Z.z., č. 95/2002 Z.z., č. 184/2002 Z.z., č. 215/2002 Z.z. a č. 526/2002 Z.z.

Obsah:

Prehľad
1. ČASŤ - VŠEOBECNÉ USTANOVENIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 1 – § 122
2. ČASŤ - VECNÉ PRÁVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . § 123 – §151v
3., 4. A 5. ČASŤ . . . zrušené . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 152 – § 414
6. ČASŤ - ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU A ZA BEZDÔVODNÉ OBOHATENIE  . . . . . . . . . . . . § 415 – § 459
7. ČASŤ - DEDENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . § 460 – § 487
8. ČASŤ - ZÁVÄZKOVÉ PRÁVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . § 488 – § 852
9. ČASŤ - ZÁVEREČNÉ, PRECHODNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA . . . . . . . . . . . . . . . . . § 853 – § 880

Prehľad:

1. ČASŤ - VŠEOBECNÉ USTANOVENIA . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 1 – § 122
1. HLAVA - OBČIANSKOPRÁVNE VZŤAHY A ICH OCHRANA . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 1 – § 6
2. HLAVA - ÚČASTNÍCI OBČIANSKOPRÁVNYCH VZŤAHOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 7 – § 21
1. oddiel - Fyzické osoby . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 7 – § 17
Ochrana osobnosti . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . §11 - §17
2. oddiel - Právnické osoby . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 18 – § 21
Záujmové združenia právnických osôb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 20f – § 21
3. HLAVA - ZASTÚPENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 22 – § 33b
Zákonné zastúpenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 26 – § 30
Zastúpenie na základe plnomocenstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 31 – § 33b
4. HLAVA - PRÁVNE ÚKONY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 34 – § 51
Zmluvy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 43 – § 51
Návrh na uzavretie zmluvy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 43a – § 43b
Prijatie návrhu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 43c – § 51
§ 52 – § 99 - zrušené
8. HLAVA - PREMLČANIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 100 – § 114
Premlčacia doba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 101 – § 110
Plynutie premlčacej doby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 111 – § 114
9. HLAVA - VYMEDZENIE NIEKTORÝCH POJMOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 115 – § 122
Domácnosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 115
Blízke osoby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 116 – § 117
Veci a práva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 118 – § 121
Počítanie času . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 122
2. ČASŤ - VECNÉ PRÁVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 123 – § 151v
1. HLAVA - VLASTNÍCKE PRÁVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 123 – § 135c
Držba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 129 – § 131
Nadobúdanie vlastníctva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 132 – § 135c
2. HLAVA - SPOLUVLASTNÍCTVO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 136 – § 151
Podielové spoluvlastníctvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 137 – § 142
Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 143 – § 151
3. HLAVA - PRÁVA K CUDZÍM VECIAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 151a – § 151v
Záložné právo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 151a – § 151g
Založenie pohľadávky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 151h – § 151j
Podzáložné právo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 151k – § 151md
Vecné bremená . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 151n – § 151p
Zádržné právo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 151s – § 151v
3., 4. A 5 ČASŤ . . . § 152 – § 414 - zrušené
6. ČASŤ - ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU A ZA BEZDÔVODNÉ OBOHATENIE . . . . . . . . § 415 – § 459
1. HLAVA - PREDCHÁDZANIE HROZIACIM ŠKODÁM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 415 – § 419
2. HLAVA - ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 420 – § 450
1. oddiel - Všeobecná zodpovednosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 420 – § 420a
2. oddiel - Prípady osobitnej zodpovednosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 421 – § 437
3. oddiel - Spoločné ustanovenia o náhrade škody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 438 – § 450
3. HLAVA - BEZDÔVODNÉ OBOHATENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 451 – § 459
7. ČASŤ - DEDENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 460 – § 487
1. HLAVA - NADOBÚDANIE DEDIČSTVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 460 – § 472
2. HLAVA - DEDENIE ZO ZÁKONA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 473 – § 475a
3. HLAVA - DEDENIE ZO ZÁVETU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 476 – § 480
4. HLAVA - POTVRDENIE DEDIČSTVA A VYPORIADANIE DEDIČOV . . . . . . . . . . . . . . . § 481 – § 484
5. HLAVA - OCHRANA OPRÁVNENÉHO DEDIČA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 485 – § 487
8. ČASŤ - ZÁVÄZKOVÉ PRÁVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 488 – § 852
1. HLAVA - VŠEOBECNÉ USTANOVENIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 488 – § 587
1. oddiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 488 – § 510
2. oddiel - Spoločné záväzky a spoločné práva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 511 – § 515
3. oddiel - Zmeny v obsahu záväzkov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 516 – § 523
4. oddiel - Zmena v osobe veriteľa alebo dlžníka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 524 – § 543
5. oddiel - Zabezpečenie záväzkov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 544 – § 558
6. oddiel - Zánik záväzkov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 559 – § 587
2. HLAVA - KÚPNA A ZÁMENNÁ ZMLUVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 588 – § 627
Prvý oddiel - Všeobecné ustanovenia o kúpnej zmluve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 588 – § 600
Druhý oddiel - Vedľajšie dojednanie pri kúpnej zmluve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 601 – § 610
Tretí oddiel - Zámenná zmluva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 611
Štvrtý oddiel - Osobitné ustanovenia o predaji tovaru v obchode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 612 – § 627
3. HLAVA - DAROVACIA ZMLUVA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 628 – § 630
4. HLAVA - ZMLUVA O DIELO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 631 – § 656
1. oddiel - Všeobecné ustanovenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 631 – § 643
2. oddiel - Osobitné ustanovenia o zhotovení veci na zákazku . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 644 – § 651
3. oddiel - Osobitné ustanovenia o zmluve o oprave a úprave vecí . . . . . . . . . . . . . . . . § 652 – § 656
5. HLAVA - ZMLUVA O PÔŽIČKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 657 – § 658
6. HLAVA - ZMLUVA O VÝPOŽIČKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 659 – § 662
7. HLAVA - NÁJOMNÁ ZMLUVA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 663 – § 723
1. oddiel - Všeobecné ustanovenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 663 – § 670
2. oddiel - Nájomné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 671 – § 675
3. oddiel - Skončenie nájmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 676 – § 684
4. oddiel - Osobitné ustanovenia o nájme bytu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 685 – § 716
5. oddiel - Nájom obytných miestností v zariadeniach určených na trvalé bývanie . . § 717 – § 718
6. oddiel - Podnájom bytu (časti bytu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 719
7. oddiel - Nájom a podnájom nebytových priestorov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 720
8. oddiel - Osobitné ustanovenia o podnikateľskom nájme hnuteľných vecí . . . . . . . § 721 – § 723
ÔSMA HLAVA PRĺKAZNÁ ZMLUVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 724 – § 741
1. oddiel - Všeobecné ustanovenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 724 – § 732
2. oddiel - Zmluva o obstaraní veci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 733 – § 736
3. oddiel - Zmluva o obstaraní predaja veci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 737 – § 741
4. oddiel - Zmluva o obstaraní zájazdu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 741a – § 741k
9. HLAVA - KONANIE BEZ PRĺKAZU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 742 – § 746
10. HLAVA - ZMLUVA O ÚSCHOVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 747 – § 753
11. HLAVA - ZMLUVA O UBYTOVANĺ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 754 – § 759
12. HLAVA - ZMLUVY O PREPRAVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 760 – § 773
1. oddiel - Zmluva o preprave osôb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 760 – § 764
2. oddiel - Zmluva o preprave nákladu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 765 – § 771
3. oddiel - Spoločné ustanovenia k zmluvám o preprave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 772 – § 773
13. HLAVA - SPROSTREDKOVATEĽSKÁ ZMLUVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 774 – § 777
14. HLAVA - VKLADY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 778 – § 787
15. HLAVA - POISTNÉ ZMLUVY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 788 – § 828
1. oddiel - Poistná zmluva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 788 – § 791
2. oddiel - Uzavretie poistnej zmluvy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 792 – § 794
3. oddiel - Práva a povinnosti z poistenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 795 – § 799
4. oddiel - Zánik poistenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 800 – § 804
5. oddiel - Zmena poistenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 805
6. oddiel - Poistenie majetku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 806 – § 815
7. oddiel - Poistenie osôb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 816 – § 821
8. oddiel - Poistenie zodpovednosti za škody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 822 – § 828
9. oddiel - Poistenie právnej ochrany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 828a
16. HLAVA - ZMLUVA O ZDRUŽENÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 829 – § 841
17. HLAVA - ZMLUVA O DÔCHODKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 842 – § 844
18. HLAVA - STÁVKA A HRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 845 – § 846
19. HLAVA - VEREJNÁ SÚŤAŽ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 847 – § 849
20. HLAVA - VEREJNÝ PRÍSĽUB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 850 – § 852
9. ČASŤ - ZÁVEREČNÉ, PRECHODNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA . . . . . . . . . . . § 853 – § 880
1. HLAVA - VŠEOBECNÉ USTANOVENIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 853
2. HLAVA - PRECHODNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA K ÚPRAVÁM ÚČINNÝM OD 1. APRÍLA 1964 . . . § 854 – § 864
3. HLAVA - PRECHODNÉ USTANOVENIA K ÚPRAVÁM ÚČINNÝM OD 1. APRÍLA 1983 . . . . . . . . . . § 865 – § 866
4. HLAVA - PRECHODNÉ USTANOVENIA K ÚPRAVÁM ÚČINNÝM OD 1. JANUÁRA 1989 . . . . . . . § 867
5. HLAVA - PRECHODNÉ USTANOVENIA K ÚPRAVÁM ÚČINNÝM OD 1. JANUÁRA 1992 . . . § 868 – § 878
6. HLAVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 879 – § 879a
7. HLAVA - PRECHODNÉ USTANOVENIA K ÚPRAVÁM ÚČINNÝM OD 20. JÚNA 1997 . . . . . . . . . § 879b
8. HLAVA - PRECHODNÉ USTANOVENIA K ÚPRAVÁM ÚČINNÝM OD 1. SEPTEMBRA 2001 . . . § 879c – § 879d
9. HLAVA - PRECHODNÉ USTANOVENIA K ÚPRAVÁM ÚČINNÝM
OD 1. SEPTEMBRA 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 879e
Účinnosť zákona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 880